Stikkordarkiv: Bybanen

Paradis: Bybanen bygger by

Ordfører,

Paradis er et glimrende eksempel på hvordan Bybanen bygger by. Paradis er allerede blitt et mye mer interessant område etter at Bybanen kom. Hovedtrekkene i fagetatens notat beskriver en ganske ideell sentrumsstruktur.

Det er ikke lagt opp til en økning av veikapasiteten (ref s. 5 i saksbeskrivelsen), selv om det her gjøre plass til 1200 nye boliger og 30 000 m2 næringareal. Her er refrenget at folk skal gå, sykle og ta bybanen. Skoleveien skal tas tilbake fra bilene, som har lånt den en stund. Dette er god byutvikling.

Det at vi bygger tett, og samtidig blander funksjoner som bolig, næring, kultur og offentlige tjenester i samme område, gjør at områdene blir selvforsynte og folkene som bor der får et lavt transportbehov i hverdagen, for de har det meste i området. Dette er det viktigste grepet vi som lokalpolitikere kan ta for å møte både lokale og globale miljøproblemer. Slik sett står denne saken i kontrast til Fleslandsaken som kommer senere idag, eller Brakhaugen på Kokstad som bystyret behandlet tidligere i år.

La meg også legge til at det er i saker som denne at bybanens enorme kraft som byutvikler kommer fram – og det er derfor vi fortsatt bør bygge bybane. En bane som suser avgårde under bakken i høy hastighet tar deg kanskje raskt fra A til Å, men den bygger ikke bydelssentre som dette dersom den ikke stopper der.

Som byrådet selv sier om denne planen: “Forslaget er i samsvar med sentrale målsettinger i kommuneplanen om fortetting og utvikling langs bybanen som hovedkollektivakse.” Dette budskapet må bare repeteres, for det er så godt, og det er så riktig å ha dette som langsiktig byutviklingsstrategi.

Takk.

Byluftlisten fremmet merknad sammen med V og KrF: «Bystyret legger til grunn at områdereguleringen ikke vil komme i konflikt med en mulig utvidelse av trolleybussruten fra Birkelundstoppen». Denne ble også støttet av Rødt, SV, Ap, Sp og MDG og fikk dermed flertall.

(Sak 280/2014: Fana, gnr. 13 m.fl.. Paradis sentrum. Områdereguleringsplan. Plan-ID 60760000, 2.gangs behandling)

«Bryggen er død»

Ordfører,

“Bryggen er død,” sier representanten Macody Lund. Ja, jeg jobbet på Bryggen i fire år. Bryggen er faktisk død 300 dager i året.  Vårt forslag vil gi Bryggen nytt liv. Ikke minst er det store muligheter ved Koengen, Bontelabo og festningen.

Men med dagens forslag kommer ikke det til å bli noe av. Bryggen kommer til å forbli død. Og for sikkerhets skyld kan det også ta knekken på Finnegården.

(innlegg nr. 2 i bybanedebatten)

Byrådet har rotet til bybaneprosessen, og Sandviken er glemt

Ordfører,

Det er godt at bystyret har samlet seg om at vi ønsker bybane gjennom sentrum og mot nord, til Sandviken og Åsane. Men det er sterkt beklagelig at byrådet ikke har klart å få til en prosess som sikrer et bredt flertall for en fornuftig og faglig forankret trase mot nord. Det forslaget som byrådspartiene har lagt frem er både risikabelt og mangler den brede støtten som et sånt prosjekt krever. En trase som ødelegger sentrale kulturminner, som ikke er utredet, og som blir presset gjennom bystyret med knappest mulig flertall, er ikke noe vi kan være fornøyd med.

Jeg vil særlig fremheve hvordan Sandviken er blitt forbikjørt i denne debatten. Det er svært beklagelig, for det er i Sandviken de største mulighetene for ny by ligger. Særlig Ytre Sandviken har store muligheter for å bosette mange nye bergensere og å gi bedre kvaliteter til dem som allerede bor der.

Som det er nå, passerer 40-50 tusen biler daglig i Ytre Sandviken. Midt i et ellers attraktivt og sentrumsnært område. Dette må vi gjøre noe med. Derfor går vi inn for dagløsningen i Helleveien og flytting av motorveien. Dette vil gi en rask og effektiv bybane med gode løsninger for sykkel og lokaltrafikk. Vi fremmer derfor fellesforslag med Venstre og SV om dette, og støtter subsidiært Arbeiderpartiets forslag som har samme trase i Ytre Sandviken.

Vårt forslag gir stopp ved Sandviken Sykehus, en stor arbeidsplass med mange besøkende og store prosjekter for nybygg like ved i Nyhavn. Vårt forslag har bane i dagen, som er det bybanen er ment for, mens byrådet vil sende banen under jorden i hele Ytre Sandviken. Vårt forslag er også det eneste som garanterer sammenhengende høykvalitets sykkelvei på strekket.

Men Sandviken er blitt yderst stemoderlig behandlet av dette byrådet. Jeg oppforder velgerne til å notere seg hvilke partier det er som vender ryggen til Sandviken, og hvilke partier som ønsker å revitalisere Sandviken ved å velge den beste bybanetraseen.

Hva så med sentrum? Utrolig nok har ikke byrådet klart å bestemme seg for en av traseene som fagfolkene har sagt er mulig. Vi politikere fikk valget mellom å sende banen til høyre for Bryggen, i tunnel ved Peter Motzfeldts gate, eller til venstre for Bryggen, ut til Koengen og i tunnel derfra til Sandviken.

Men i stedet har byrådet sagt: Ikke til venstre for Bryggen, ikke til høyre for Bryggen, men rett gjennom Bryggen. For det er det de foreslår: Et gapende hull i Bryggesporden. Det planlegges en vandalisme man ikke skulle tro var mulig. Forslaget om bybanetunnel ved Kjøttbasaren er simpelthen en nasjonal skandale.

Bybane langs Bryggen er best, sikrest og billigst, og vi støtter oss til vurderingene gjort av fageetaten i Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Statens vegvesen. Vi stiller derfor felles forslag med Venstre, KrF og SV om dette.

Dersom bystyreflertallet ikke tar fornuften fangen og stemmer for bane langs Bryggen, stemmer vi subsidiært for alternativet med innslag i Peter Motzfeldts gate. Dette er ikke vårt foretrukne alternativ, men fagetaten har utredet det og mener det er gjennomførbart, og det vil ikke rasere Bryggen. (Byluftlisten ønsker mest mulig bane fortest mulig, og vi har programfestet at banen skal gå mot nord før vest. Gjennomgående bane er også best for trafikkgrunnlaget.)

I Åsane støtter vi den omforenede løsningen fra komiteen, inkludert miljølokk over motorveien, og det viktige stoppet ved Prestestien, byens største borettslag.

Samtidig med utbygging av bybanen må vi sikre at byen får en sammenhengende og trygg sykkelvei igjennom sentrum og ut til Åsane. Det er ikke tilfresstillende med en sykkelvei som går deler av veien og ikke dekker bykjernen.

Vi stemmer også mot Skansetunnelen. Det er en plan fra forrige århundre om en tunnel som ingen vet hvor skal gå og ingen vet hvor mye vil koste. Denne foreslåtte Bybiltunnelen kommer ikke til å redusere biltrafikken i sentrum. Og det er tvilsom prioritering å bruke milliarder på en tunnel som først og fremst skal trenges som avlastning når Fløifjellstunnelen er stengt.

Sist, men ikke minst: For å sikre en levende by må vi prioritere fremkommelighet for bybane, syklende og gående. Dette vil vi gjøre ved å unngå gjennomganstrafikk i gateløpet Sandviksveien – Nye Sandviksveien – Øvregaten – som skissert i vårt tilleggsforslag sammen med Venstre og SV. Jeg håper alle vil kunne støtte dette tilleggsforslaget.

Takk

Sandslikrysset bør ikke prioriteres

La meg lese en setning fra planforslaget: “Med bakgrunn i pågående planer om utbygging på Kokstad, Sandsli og bydelen generelt vil transportbehovet øke fremover” (s. 3 i fagnotatet).

Hva gjør vi så når transportbehovet øker?

–          I byrådserklæringen fra 2011 står følgende: “Det er avgjørende at veksten i antallet reisende i så stor grad som mulig skjer innen kollektivtrafikk slik Bergensprogrammet legger opp til.”

–          Høyres landsmøte oppfordret nettopp kommunene til å «legge til rette for at transportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.»

–          Bergensprogrammet har også noen relevante punkter:

 1. Trafikkveksten skal dempes
 2. Byutviklingen skal gi mindre transportbehov
 3. Større del av trafikkveksten skal over på kollektivtrafikken
 4. De investeringer som er gjort i infrastruktur skal utnyttes bedre
 5. Miljøbelastningen fra trafikk skal reduseres
 6. Sentrum skal skjermes for uønsket trafikkpress
 7. Det skal etableres et sammenhengende gang- og sykkelveinett
 8. Det skal skje færre trafikkulykker
 9. Det skal etableres et tilstrekkelig finansieringsgrunnlag for tiltak

Det er heldigvis anledning for oss alle til å ta byrådet, Høyres landsmøte og ikke minst Bergensprogrammet på alvor og stemme mot denne planen som vil generere mer biltrafikk og svekke kollektivandelen i et viktig vekstområde i Bergen.

Byluftlisten støtter SVs alternative forslag og merknaden fra Venstre.

Takk.

(Sak 128/2014: Sandslikrysset)

Vi må prioritere bane og Ringvei Øst.

Byluftlisten støtter prioriteringen av samferdselsprosjekter som interpellanten foreslår. Bybanen er en selvsagt nr. 1, og Bergen-Voss er en god nr. 2. Felles for disse prosjektene er at de innebærer skinnegående transport. Bergensregionen har altfor lenge satset ensidig på utbygging av bilvei, og nasjonale byråkrater i Oslo har ikke forstått at jernbane også er viktig på Vestlandet.

Samtidig er bilveien Arna-Voss svært ulykkesutsatt, og trenger en omlegging. Derfor er det gledelig at veimyndighetene og Jernbaneverket nå har slått seg sammen for å planlegge vei og bane sammen. Det kan samfunnet spare mye på, og Bergen kan vokse østover.

Men det er ett rent veiprosjekt som er svært viktig for byen. For det er et tragisk faktum at Europavei 39 går midt gjennom Bergensdalen og forpester halve Sandviken. Og det er like tragisk å se hvordan den bypass-operasjonen byen trenger, Ringvei Øst, ikke kommer på topp blant veiprosjekter blant styrende partier i byen, men må se seg slått av nytt Sotra-samband, fergefri E-39 og kanskje til og med Nyborgtunnelen. For:

 • Bergen trenger Ringvei Øst mer enn utvidelse av veikapasitet mot Sotra.
 • Bergen trenger Ringvei Øst desperat dersom vi skal få fergefri E-39 med den trafikkøkningen og mulige byspredningen som følger.
 • Bergen trenger Ringvei Øst langt mer enn Nyborgtunnelen, som vil øke biltrafikken inn mot Åsane sentrum, Sandviken og Bergen sentrum.
 • Når du bygger mer vei ut av byen, bosetter folk seg lengre vekk, byen sprer seg, og det blir minst like mye trafikk, og enda vanskeligere å få et godt kollektivtilbud. Så her tar representanten Breistein feil: Nyborgtunnelen er faktisk det motsatte av god byutvikling.

Jeg vil derfor fremme følgende tilleggsforslag:

“Bystyret prioriterer Ringvei Øst på topp blant rene veiprosjekter i regionen.”

Takk.

Byluftlistens trasevalg for Bybanen til Åsane

Bybanen

Bybanen

Etter interne diskusjoner over to møter har Byluftlisten (BY) kommet fram til følgende trasevalg: 1A, 3Ba, 1Ca (t.o.m. Hesthaugveien) og 2C (f.o.m. Åsane sentrum). BY trekker fram det midtre alternativet 3Ba på delstrekning B (Sandviken) som et særlig godt alternativ. Videre har BY kommet fram til enkelte kommentarer knyttet til de tre delstrekningen. Generelt ønsker BY en nedgang i biltrafikken i sentrum, samlet sett. BY ønsker også et alternativ som sikrer redusert trafikk i Sandviksveien, Nye Sandviksvei, Øvregaten og Vetrlidsallmenning.

 

Del B – Sandviken

BY går inn for midtre alternativ (3Ba) fordi det er best for: Byutvikling, reisetid, plassering av stopp, luftkvalitet, støy og sykkel. For Bybanen, gir alternativet optimale stigningsforhold og mest bane i dagen. Å flytte motorveien i Ytre Sandviken inn i fjell, er et stort, overordnet grep, og en historisk anledning for bydelen. Med dette alternativet går biler i fjell, og bane og sykkel i dagen. BY anser dette som et spesielt godt gjennomtenkt alternativ, med mange fordeler og få ulemper.

3Bb betjener Sandviken dårligere enn 3Ba. Alternativet medfører også en risiko for økt trafikk i Sandviksveien – Nye Sandviksvei – Øvregaten – Vetrlidsallmenning.

BY stiller seg negativ til begge 1-alternativene fordi det blir for trangt, for bratt, for langsomt, griper for mye inn i eksisterende bygningsmasse og gir ikke en tilfredsstillende løsning for sykkel og for den lokale biltrafikken.

BY stiller seg også negativ til alternativ 2 (tunnelalternativet), som ikke betjener Sandviken.

 

Del A – Sentrum

BY vil ikke godta en løsning for sentrum som fører til økt trafikk i Sandviksveien, Nye Sandviksvei, Øvregaten og Vetrlidsallmenning. Løsningen forbi Bryggen (A1) framstår som mindre risikabelt, men BY vil imidlertid ikke utelukke et tunnelalternativ (A2).

 

Del C – Åsane

Forutsatt at det er byutviklingsplaner for Åstveit, støtter BY alternativ 1Ca til Hesthaugveien, og derfra 2C gjennom Åsane sentrum til Vågsbotn. Hesthaugveien er her valgt over Åsane terminal fordi det ligger noe nærmere boligområdene Prestestien og Ulset. Dette vil betjene planlagte bolig- og næringsområder og videregående skoler bedre enn de foreliggende enkeltalternativene i sin rene form.

 

Her er dette innlegget som docx-fil: Byluftlistens trasevalg for Bybanen mot Åsane