Månedlige arkiver: februar 2013

Veien frem til bane mot Stavanger

La meg si de med en gang: Byluftlisten støtter ønsket om å bygge Bergen, Sunnhordland, Haugalandet og Stavanger/Sandnes tettere sammen. En båndby på Vestlandet vil kunne utgjøre en virkelig motvekt mot det sentraliserende Østlandet. Imidlertid kan ikke en sånn sammenknytting av byområder skje utelukkende ved hjelp av den gamle, tradisjonelle strategien for fergeavløsning på Vestlandet: nemlig ved ensidig fokus på bilvei fra A til B. Vi trenger høykvalitets kollektivtrafikk, inkludert jernbane. Og vi trenger å skjerme byene våre for gjennomgangstrafikk.

Når det gjelder tog: I hovedrapporten for KVUen, side 8, som omtaler mandatet for utredningen Aksdal-Bergen og ni andre strekninger, står det at «Departementet understrekar at det må takast med konsept som vektlegg kollektivtransport, der dette er aktuelt. I dette jernbane inngå.”

Det er derfor uheldig at vi ikke har fått en god utredning av de store mulighetene som ligger for tog mellom Bergen og Stavanger. Det vil kunne ha en meget positiv effekt både på luftforurensning og regional utbygging. Mulighetene for en felles region er uante dersom Bergen og Stavanger kan vokse sammen, og prosjektet er langt viktigere nasjonalt enn bygdetrekanten som planlegges på Østlandet.

Planlegging for tog vil ikke forkludre Kyststamveien. Det finnes utregninger som tilsier at det bare blir 10% påslag på fjordkrysningene med tog. Disse tallene er utarbeidet på vegne av Bergen Næringsråd og skal presenteres på Veslandskonferansen i Stavanger i morgen.

Og så byluft: Konseptene 4C og 5A-B kommer noenlunde likt ut på luftforurensning (s. 47), men disse tallene ser ikke ut til å ta med hvor forurensningen skjer. Det er to grunner til å være skeptisk til effektene av et midtre alternativ på byluften i Bergen, særlig om det bygges uten tog: Traseen og trafikkmengden. For det første vil en indre trase lettere kunne føre trafikk utenfor og øst for Bergen kommune, via Samnanger og til E-16.

For det andre er indre trase forventet å føre til en høyere trafikk enn indre trase pga. lavere kjøretid mellom Stord og Bergen. Den forventede trafikkøkningen, særlig med tungtrafikk, er delvis overførte trailere som i dag går via Østlandet. Det er viktig å sende disse mest mulig utenfor Bergen, og da inkluderer jeg Rådal og Arnadalen, ikke bare Danmarks plass. Indre trase vil kunne gi oss en «ekstrem ringvei Øst» for ny, gjennomgående tungtrafikk, via Samnanger. Midtre vil ikke kunne gi oss dette.

Men det er mulig at midtre kan gi tog, og alternativet til fergefri vei er ikke bare vei med ferger, men også fergefritt fly og fergefri hurtigbåt. Ikke de mest miljøvennlige alternativene, heller. Saken er komplisert. Dessverre har vi ikke fått dette utredet.

Jeg beklager at Byluftlisten må stemme mot fellesforslaget, for det har en verdi at vi står sammen i regionen. Men det er simpelthen for mange ubesvarte spørsmål. Neste gang må kollektiv og forurensning være vektlagt på lik linje med hensyn til veitrafikken.

Siden denne debatten ikke handler bare om å velge ett av to alternativer, men å gi råd om hvilke kriterier staten skal legge til grunn når trase skal velges, foreslår Byluftlisten følgende alternative formulering:

«Konsekvenser for lokal luftkvalitet i Bergen, konsekvenser for totale klimagassutslipp og muligheter for jernbane Bergen-Stavanger bør tillegges avgjørende vekt i valget av trase. Utredningene som foreligger gir ikke tilstrekkelig informasjon om disse tre aspektene, og bystyret har følgelig ikke grunnlag for å uttale seg om trasevalg for fergefri E39 Aksdal-Bergen dersom det skal tas hensyn til miljø, byutvikling og klima.»

 

Sak 37-2013 

Interpellasjon om tog Bergen-Arna-Vaksdal-Voss

Byluftlisten er fullstendig enig i at Bergensbanen bør være ryggrad i en utvidet arbeidsmarkedsregion som inkluderer Vaksdal og Voss. Heldigvis er det tverrpolitisk enighet om dette, som representanten Skansen også nevnte. Det er også mange gode initiativer i gang, f.eks. Bergensbanen 4 timer.

Den tverrpolitiske enigheten viser seg i at de to forslagene fra H og SV ligner såpass mye på hverandre at jeg holdt på å forveksle de to. De viktigste forskjellen er vel at SV kun nevner Vossebanen, mens Høyre nevner hele Bergensbanen. Om jeg må velge mellom de to, støtter jeg forslaget som nevner hele Bergensbanen. Men det jo også lov å stemme subsidiært. Vi trenger et utslippsfritt alternativ med høy kvalitet mellom landets to store byer. Vi må kunne ha en nullvisjon for flytrafikk i Sør-Norge. Tog er helt essensielt for å få det til.

Men dette er først og fremst en nasjonal sak. Jeg vil henstille mine bystyrekolleger med nasjonale representanter om å oppfordre til at staten prioriterer Bergensbanen. Dette betyr at man skjærer ned på den planlagte bygdetrekanten på Østlandet. Særlig bør det være mulig å kutte den ytre delen, med Halden og Lillehammer og andre mindre steder. Da kan vi og å bruke de store midlene vi da kan spare, på å få et godt togtilbud både på Vestlandet og mellom Vest- og Østlandet. Jeg lover å gjøre min del.

 

(Interpellasjon fra SV)

Muntlig spørsmål til byråd Rygg om innfartsparkering

Spørsmålet ble stilt i bystyret 20.02.2013. Det skriftlige svaret fra byråden ble mottatt 17.04.2013, og er lagt inn under spørsmålet.

Spørsmål

Byrådet vedtok i november 2011 en tiltaksplan for å redusere biltrafikk og bedre kollektivtilbudet. Innfartsparkering inngikk her som et tiltak for å gjøre kollektivtrafikken mer effektiv. Tanken er at store parkeringsanlegg ved kollektivknutepunkt skal ta imot store mengder bilister som kommer fra mindre sentrale strøk, og kjøre disse inn til arbeidsmarkedet i sentrum og omkringliggende områder med ekspressbusser eller med bane. Folk skal kjøre bil til ytterkantene av byen, og kollektivt videre inn i byen. Flere partier har programfestet dette tiltaket.

Byråden uttalte nylig skepsis til slike parkeringsanlegg under en debatt i Studentersamfunnet med den begrunnelse at de ville legge til rette for økt trafikk mellom bydelene, og at de til tross for å legge til rette for kollektivtransport, ville kunne øke den interne trafikken i Bergen kommune. I tillegg er anleggene arealkrevende og kan føre til at folk kjører bil i stedet for å gå, sykle eller reise kollektivt til kollektivknutepunktet. Dette er en kritikk mot innfartsparkering som har ligget latent en stund, og har blitt nevnt i nyhetsoppslag og rapporter [1] de senere årene, men innfartsparkering blir som oftest omtalt som noe en bør satse på, og noe som må på plass for å få flere til å reise kollektivt.

Spørsmål: Gitt argumentene som er blitt ført for og mot, hva er byrådets nåværende politikk på innfartsparkering?

 

[1] «I litteraturen advares det mot stor tro på nytten av innfartsparkering for å dempe belastningen på veinettet. Innfartsparkeringsplasser kan derimot øke den samlede bilbruken.» Innfartsparkering i Bergensområdet, s. 8.

 

Svar fra byråd Rygg, mottatt 17.04.2013

Byråden anser at dette må bli en diskusjon på sikt, men kommunen har ikke selv planer om å
endre de beslutninger som er tatt.

Avventer en utredning om innfartsparkering som fylkeskommunen har igangsatt alt.

Filip Rygg
Byråd for byutvikling, klima og miljø