Stikkordarkiv: Åsane

Et stramt budsjett i grønnere og varmere retning

Ordfører,

I fjorårets alternative budsjett fra Byluftlisten prioriterte vi tre ting: Å redusere låneopptaket for å dempe gjeldsveksten, investere i skolebygg og noen utvalgte miljøtiltak som landstrøm og målestasjoner. Vi salderte vårt alternative budsjett med en moderat og flat eiendomsskatt på boliger og næringseiendom.

Byluftlisten opplever at det fremforhandlede budsjettet er svært likt våre alternative budsjett fra tidligere år. Den største forskjellen er kanskje at eiendomsskatten i år er høyere enn det vi har foreslått før.

Det er et stramt budsjett, og store midler må gå til å oppruste skolebygg og holde tilbake gjeldsveksten. Men vi er også glade for at dette budsjettet har fått inn flere gode, målrettede miljøtiltak. Flere av disse er allerede nevnt av representantene Moltu, Andersland og Skansen.

Vi får nå inn midler til fremkommelighet for syklister og trygg sykkelparkering i Bergen sentrum. De store midlene på sykkel går gjennom Bergensprogrammet, men i en tid hvor sykkelandelen går ned, er Byluftlisten glad for at syklistenes fremkommelighet får støtte også over bybudsjettet.

Vi får også nye målestasjoner for luftkvalitet. Det som blir målt, blir gjort. Loddefjord hadde ifjor helseskadelig luft. I Grunnlovens paragraf 112 står det at «Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand» av hensyn til folkehelsen. Og det får de nå, med en ny aktiv målestasjon i Loddefjord i budsjettet. Det samme får Åsane.

Når det gjelder målsetninger for luftforurensningen i bybudsjettene har de i denne perioden handlet om rullering av beredskapsplaner framfor å måle etter den faktiske luftforurensningen. Det er endret på i dette budsjettet, som har som mål at luftforurensingen skal være innenfor lovens rammer. I 2018 skal luftforurensningen være innenfor de nye, strengere grensene som Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet anbefaler. For det kan virke som om grenseverdiene for svevestøv er noe generøse. Oppfyller kommunene det, er luftforurensningen i Bergen under helseskadelige nivåer.

Dette er viktig. For i går kunne vi lese i VG at «Luftkvaliteten i Oslo er til tider så dårlig at flere med hjerte- og lungeplager dør kort tid etter dager med ekstra høy luftforurensning.»

Vi vet at veitrafikk er den viktigste kilden til luftforurensning. Men vedfyring gir også store utslipp av svevestøv. Ifølge siste årsmelding for luftkvalitet finnes det det ca 22 000 gamle vedovner i kommunen, og disse slipper ut ca 304 tonn svevestøv årlig. Byluftlisten er glad for at det er lagt inn 2 millioner kroner til en ny panteordning for røykfri oppvarming.

Landstrøm er også et viktig byluft-tiltak. I budsjettet for 2015 er det lagt inn midler til et andre tilkoblingspunkt, i tillegg til det som settes i stand i disse dager. Bergen skal dessuten differensiere havneavgiftene, noe som vil gi rederiene en god grunn til å velge miljøvennlig teknologi. Dette budsjettet slår fast at det langsiktige målet er full elektrifisering av Bergen havn.

I tillegg til disse gode miljøtiltakene, kan jeg også nevne at støtten til HOG Energi [tidl. Hordaland olje og gass] nå vris bort fra fossil, og utelukkende til fornybar energi. Vi vil fremdeles støtte energisektoren, som er så viktig for vår region og vårt land. Men oljebransjen er en solnedgangsnæring, og en klima- og energiomstilling er allerede i gang. Vestlandet har flotte kompetansemiljøer som kan bidra til denne omstillingen, og kommunen vil gi sitt bidrag.

Jeg vil takke Venstre, KrF, Fremskrittspartiet og Høyre for godt samarbeid i prosessen frem mot dette budsjettet. I de siste månedene har vi fått trukket et stramt budsjett i en grønnere og varmere retning. Det er Byluftlisten fornøyd med.

(Sak 297/2014 – budsjett for 2015)

Byrådet har rotet til bybaneprosessen, og Sandviken er glemt

Ordfører,

Det er godt at bystyret har samlet seg om at vi ønsker bybane gjennom sentrum og mot nord, til Sandviken og Åsane. Men det er sterkt beklagelig at byrådet ikke har klart å få til en prosess som sikrer et bredt flertall for en fornuftig og faglig forankret trase mot nord. Det forslaget som byrådspartiene har lagt frem er både risikabelt og mangler den brede støtten som et sånt prosjekt krever. En trase som ødelegger sentrale kulturminner, som ikke er utredet, og som blir presset gjennom bystyret med knappest mulig flertall, er ikke noe vi kan være fornøyd med.

Jeg vil særlig fremheve hvordan Sandviken er blitt forbikjørt i denne debatten. Det er svært beklagelig, for det er i Sandviken de største mulighetene for ny by ligger. Særlig Ytre Sandviken har store muligheter for å bosette mange nye bergensere og å gi bedre kvaliteter til dem som allerede bor der.

Som det er nå, passerer 40-50 tusen biler daglig i Ytre Sandviken. Midt i et ellers attraktivt og sentrumsnært område. Dette må vi gjøre noe med. Derfor går vi inn for dagløsningen i Helleveien og flytting av motorveien. Dette vil gi en rask og effektiv bybane med gode løsninger for sykkel og lokaltrafikk. Vi fremmer derfor fellesforslag med Venstre og SV om dette, og støtter subsidiært Arbeiderpartiets forslag som har samme trase i Ytre Sandviken.

Vårt forslag gir stopp ved Sandviken Sykehus, en stor arbeidsplass med mange besøkende og store prosjekter for nybygg like ved i Nyhavn. Vårt forslag har bane i dagen, som er det bybanen er ment for, mens byrådet vil sende banen under jorden i hele Ytre Sandviken. Vårt forslag er også det eneste som garanterer sammenhengende høykvalitets sykkelvei på strekket.

Men Sandviken er blitt yderst stemoderlig behandlet av dette byrådet. Jeg oppforder velgerne til å notere seg hvilke partier det er som vender ryggen til Sandviken, og hvilke partier som ønsker å revitalisere Sandviken ved å velge den beste bybanetraseen.

Hva så med sentrum? Utrolig nok har ikke byrådet klart å bestemme seg for en av traseene som fagfolkene har sagt er mulig. Vi politikere fikk valget mellom å sende banen til høyre for Bryggen, i tunnel ved Peter Motzfeldts gate, eller til venstre for Bryggen, ut til Koengen og i tunnel derfra til Sandviken.

Men i stedet har byrådet sagt: Ikke til venstre for Bryggen, ikke til høyre for Bryggen, men rett gjennom Bryggen. For det er det de foreslår: Et gapende hull i Bryggesporden. Det planlegges en vandalisme man ikke skulle tro var mulig. Forslaget om bybanetunnel ved Kjøttbasaren er simpelthen en nasjonal skandale.

Bybane langs Bryggen er best, sikrest og billigst, og vi støtter oss til vurderingene gjort av fageetaten i Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Statens vegvesen. Vi stiller derfor felles forslag med Venstre, KrF og SV om dette.

Dersom bystyreflertallet ikke tar fornuften fangen og stemmer for bane langs Bryggen, stemmer vi subsidiært for alternativet med innslag i Peter Motzfeldts gate. Dette er ikke vårt foretrukne alternativ, men fagetaten har utredet det og mener det er gjennomførbart, og det vil ikke rasere Bryggen. (Byluftlisten ønsker mest mulig bane fortest mulig, og vi har programfestet at banen skal gå mot nord før vest. Gjennomgående bane er også best for trafikkgrunnlaget.)

I Åsane støtter vi den omforenede løsningen fra komiteen, inkludert miljølokk over motorveien, og det viktige stoppet ved Prestestien, byens største borettslag.

Samtidig med utbygging av bybanen må vi sikre at byen får en sammenhengende og trygg sykkelvei igjennom sentrum og ut til Åsane. Det er ikke tilfresstillende med en sykkelvei som går deler av veien og ikke dekker bykjernen.

Vi stemmer også mot Skansetunnelen. Det er en plan fra forrige århundre om en tunnel som ingen vet hvor skal gå og ingen vet hvor mye vil koste. Denne foreslåtte Bybiltunnelen kommer ikke til å redusere biltrafikken i sentrum. Og det er tvilsom prioritering å bruke milliarder på en tunnel som først og fremst skal trenges som avlastning når Fløifjellstunnelen er stengt.

Sist, men ikke minst: For å sikre en levende by må vi prioritere fremkommelighet for bybane, syklende og gående. Dette vil vi gjøre ved å unngå gjennomganstrafikk i gateløpet Sandviksveien – Nye Sandviksveien – Øvregaten – som skissert i vårt tilleggsforslag sammen med Venstre og SV. Jeg håper alle vil kunne støtte dette tilleggsforslaget.

Takk

Fortsatt nei til bilbasert byspredning.

Dette er ikke fortetting, selv om det er snakk om å fylle inn hus mellom andre hus. Det er bilbasert byspredning slik Byluftlisten ser det. Jeg kommer til å stemme for SVs alternative forslag.

[Fagetaten sier: “Området har få lekeplasser og svært dårlig vegstandard. Det er fagetatens vurdering at området ikke tilføres nye eller forbedrede kvaliteter ved foreslåtte utbygging. Belastningen på området som flere boenheter medfører, vil være større enn de positive virkningene av planen i form av en liten lekeplass og mindre utbedringer av Nesbakken. Vegene i området er så dårlige at de ikke bør belastes med mer trafikk uten en vesentlig utbedring. “]

Som vi så i saken om Mindemyren tidligere i dag: Vi bygger tett sentralt, sånn at “presset på de ytre områdene reduseres”. Denne saken representerer de ytre områdene. Vi må velge mellom konsentrert bybebyggelse og køkaos. Vi bør ikke velge både konsentrert bybebyggelse og køkaos.

(sak 99/2014-Åsane, gnr. 186, bnr. 517 m.fl., Nesbakken 10 og 12, planID 61320000. Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling)

Lavere fart gjennom Eidsvåg? Muntlig spørsmål til byrådet

Idag går motorveien E39 gjennom Eidsvåg med en fartsgrense på 80 kilometer i timen. Dette er en stor miljøbelastning for området og står i veien for optimal utvikling av Eidsvåg som tettsted. E39 i Fjøsangerveien langs Mindemyren har til sammenligning en fartsgrense på maks 60 kilometer i timen. Positive effekter av redusert fart er blant annet mindre støy, mindre oppvirvling av svevestøv, mindre slitasje på veien og bedre trafikksikkerhet.

Vil byrådet be veimyndighetene om å redusere fartsgrensen på E39 i Eidsvåg fra 80 til 60 kilometer i timen?

(Sak 74/2014: Muntlige spørsmål)

Byluftlistens trasevalg for Bybanen til Åsane

Bybanen

Bybanen

Etter interne diskusjoner over to møter har Byluftlisten (BY) kommet fram til følgende trasevalg: 1A, 3Ba, 1Ca (t.o.m. Hesthaugveien) og 2C (f.o.m. Åsane sentrum). BY trekker fram det midtre alternativet 3Ba på delstrekning B (Sandviken) som et særlig godt alternativ. Videre har BY kommet fram til enkelte kommentarer knyttet til de tre delstrekningen. Generelt ønsker BY en nedgang i biltrafikken i sentrum, samlet sett. BY ønsker også et alternativ som sikrer redusert trafikk i Sandviksveien, Nye Sandviksvei, Øvregaten og Vetrlidsallmenning.

 

Del B – Sandviken

BY går inn for midtre alternativ (3Ba) fordi det er best for: Byutvikling, reisetid, plassering av stopp, luftkvalitet, støy og sykkel. For Bybanen, gir alternativet optimale stigningsforhold og mest bane i dagen. Å flytte motorveien i Ytre Sandviken inn i fjell, er et stort, overordnet grep, og en historisk anledning for bydelen. Med dette alternativet går biler i fjell, og bane og sykkel i dagen. BY anser dette som et spesielt godt gjennomtenkt alternativ, med mange fordeler og få ulemper.

3Bb betjener Sandviken dårligere enn 3Ba. Alternativet medfører også en risiko for økt trafikk i Sandviksveien – Nye Sandviksvei – Øvregaten – Vetrlidsallmenning.

BY stiller seg negativ til begge 1-alternativene fordi det blir for trangt, for bratt, for langsomt, griper for mye inn i eksisterende bygningsmasse og gir ikke en tilfredsstillende løsning for sykkel og for den lokale biltrafikken.

BY stiller seg også negativ til alternativ 2 (tunnelalternativet), som ikke betjener Sandviken.

 

Del A – Sentrum

BY vil ikke godta en løsning for sentrum som fører til økt trafikk i Sandviksveien, Nye Sandviksvei, Øvregaten og Vetrlidsallmenning. Løsningen forbi Bryggen (A1) framstår som mindre risikabelt, men BY vil imidlertid ikke utelukke et tunnelalternativ (A2).

 

Del C – Åsane

Forutsatt at det er byutviklingsplaner for Åstveit, støtter BY alternativ 1Ca til Hesthaugveien, og derfra 2C gjennom Åsane sentrum til Vågsbotn. Hesthaugveien er her valgt over Åsane terminal fordi det ligger noe nærmere boligområdene Prestestien og Ulset. Dette vil betjene planlagte bolig- og næringsområder og videregående skoler bedre enn de foreliggende enkeltalternativene i sin rene form.

 

Her er dette innlegget som docx-fil: Byluftlistens trasevalg for Bybanen mot Åsane

 

Bedre utredning av bybanealternativ i dagen i Ytre Sandviken (alt. 3B): Muntlig spørsmål

Dette spørsmålet gjelder alternativ 3B for utbygging av Bybanen mot nord.

Traseen vil bruke dagens motorvei mellom Sandviken sykehus og NHH til bybane, og sender bilene inn i fjellet til Eidsvåg. Alternativet vil kunne legge til rette for massiv utbygging av boliger, bedre byluft for dagens og fremtidens beboere, det beste sykkelveinettet og sikker trafikkavvikling.

Imidlertid er 3B langt dårligere belyst enn de to andre alternativene i utredningen som bystyret har fått, og det er derfor en fare for at dette alternativet blir forbigått uten en grundig vurdering. Dette problemet har blant annet Statens vegvesen påpekt. Veivesenet har derfor etterlyst en tilleggsutredning for alternativ 3B.

Spørsmål: Vil 3B få den utredningen det trenger for å være et like reelt alternativ som 1B og 2B?

Svar fra byråden: Ja. Viser til byrådssak 1286/13 (juni). Tilleggsutredningene vil forelegges.

Oppfølgning: Kan byråden garantere at alternativ 3 blir behandlet på lik linje med de andre to alternativene når byrådet utarbeider sin innstilling til bystyret?

Svar fra byråden: Det blir bystyret som må vurdere dette når tillegsutredningene foreligger.

Bompengesaken i bystyret: En oppsummering


Bybanen

Byluftlisten mener bybane og hyppigere bussavganger er viktigere enn tunnel i sentrum. (Foto: Byluftlisten. Bildet sto også på trykk i Åsane Tidende.)

Bompengepakken for 2013-25 ble vedtatt sist mandag, med knapt flertall (35-32) av partiene i byregjeringen: Høyre, FrP og KrF. Den er nå på vei til å bli vedtatt i fylket, men kan få problemer i Stortinget fordi det politiske grunnlaget er så smalt, noe vi også advarte mot i et BT-innlegg før bystyremøtet.

Her er noen av de forslagene som Byluftlisten fremmet eller støttet. Hele protokollen kan du lese her.

1. Vi støttet dette punktet i innstillingen fra byrådspartiene: » Bergen kommune anbefaler at dagens bompengeordning vedtatt i Prop.S 108 (2009-2010), endres ved at prosjektporteføljen utvides og nye takster innføres fra 1. januar 2013.» (Vedtatt med 61 stemmer: H+A+FrP+V+KrF+Sp+BY.)

2. Her kom vi med alternativt fellesforslag (AP, V, SP og BY) for å innføre differensierte satser i stedet for den flate prisen på 25 som ble vedtatt): «Dagens bompengeperiode til og med 2025 opprettholdes, og taksten fastsettes til 25 kroner for liten bil og 50 kroner for stor bil fra og med 2013. Det innføres rushtidsdifferensierte bompenger, slik at det i trengselsperioder på hverdager, betales mer enn øvrige tidspunkt på døgnet. Satsen for de tidsdifferensierte bompengene og tidsrommet for økningen fastsettes i egen sak i tråd med faglige beregninger på hvor knekkpunktet for å redusere biltrafikken inn til sentrum ligger. En slik sak legges frem snarest. Bergen kommune forutsetter at inntektsutviklingen følges opp i tråd med denne saken og føringer gitt i St. prp 108 S (2009-2010). Bergen kommune anbefaler fortsatt låneopptak for gjennomføring av programmet.» (Fikk 30 stemmer – opposisjonen minus Rødt.)

Byluftlisten stilte også et eget tilleggsforslag her: «Det avsettes 250 millioner kroner til hyppigere bussavganger over perioden 2013-17, med målsetning om å bruke 20% av bompengene til drift av kollektivtrafikken i Bergen i 2017. Midlene tas fra veiprosjekter, og først og fremstde 700 mill. kroner som er satt av til Skansentunnelen.» (Ble støttet av BY, SV, MDG og SP.)

(Punktene 3-5 handlet om regionale og nasjonale prosesser samt miljødifferensiering og ble vedtatt med store flertall; under punkt 6 ba partiene i byregjeringen om at fylket vedtar samme pakke som dem.)

7. Siden vårt tilleggsforslag til pkt. 2 hadde falt, støttet vi her alternativt forslag fra Harald Schjelderup (AP): «Bergen kommune anbefaler at de 700 millioner kroner som i saken er satt av til Skansentunnelen tas ut og avsettes til forsering av bygging av bybane mot Åsane. En forutsetning for at det avsettes kr 700 millioner til bybanen til Åsane er betydelig statlig medvirkning og finansiering til bybanens videre utbygging. Bystyret viser til at bybanen mot Nesttun/Rådal/Flesland i all hovedsak er forskuttert og betalt gjennom bompenger som en del av Bergensprogrammet.»

I tråd med vårt program (del II, pkt. 12) støttet vi også følgende tilleggsforslag fra AP: «Bergen kommune anbefaler at for å redusere biltrafikken og dermed også luftforurensingen i Bergensdalen settes utløpet for en fremtidig Arnatunnel/ringveg øst til området Fjøsanger/Hop. Dette prinsippet må legges til grunn for all videre planlegging av dette prosjektet. En slik løsning vil kunne kople sammen E39 med Ringvei Vest og redusere gjennomgangtrafikken gjennom Bergensdalen og belastningen i de sentrale deler av Bergen.»

Vi støttet også følgende to tilleggsforslag fra Venstre:
– «Dersom Skansentunnelen medfører en ikke hensiktsmessig kost/nytte-effekt, skal midlene overføres til utbygging av Bybanen.» (Støttet av hele opposisjonen, 32 stemmer mot byrådets 35.)
– «Bystyret ber om en utredning for forlengelse av Bybanen til Åsane også videre til Vågsbotn, og når det eventuelt vil være tilstrekkelig trafikkgrunnlag for en eventuell videreføring av denne strekningen» (enstemmig vedtatt).

Til sist støttet vi SPs tre tilleggsforslag om sykkel, innfartsparkering og byplanlegging for redusert transportbehov.

(Sak 47 i bystyret i 2012)

Bompengepakken burde vært bedre

Dette er ikke en dårlig pakke. Men den kunne vært bedre. Og den burde vært bedre. Dette gjelder inntekter, utgifter, og ikke minst prosess.

Det er bra at inntektene skal opp, og at vi får en forventet trafikkavvisende effekt. Det hadde vært bedre om vi kunne hatt tidsdifferensierte satser. Da ville vi fått mindre kø og bedre byluft, siden ikke minst tungtrafikken forurenser ekstra når den står i kø og starter og stopper mye. Med forskjellige satser hverdag og helg ville bompengeringen dessuten vært mer skånsom for sentrumshandelen.

Utgiftssiden kunne også vært bedre. Bybane til Flesland er bra. Mer penger til sykkel er bra, om vi klarer å bruke dem på en fornuftig måte. Men investeringene har en sterk geografisk slagside. Det er særlig problematisk at byrådspartiene prioriterer en veitunnel i sentrum – Skansentunnelen – over prosjektering av bybanen til Åsane og mot vest. Skansentunnelen er et prosjekt som tilhører forrige århundre. Den har levd godt nederst på prioriteringslisten i 13 år, og der kunne den gjerne ha forblitt. Det beste argumentet for Skansentunnelen er at ”vi bestemte oss i 1999 for å bygge.”

Ønsker man en viss andel vei, fins det langt bedre veiprosjekter, ikke minst det å legge E39 utenom Bergensdalen.

Dessuten er det viktig å gi folk alternativer – bruke gulrot og ikke bare pisk. Vi trenger å forbedre kollektivtilbudet med en gang, ikke vente til bybanen er utbygget i alle retninger. Byluftlisten legger derfor inn forslag, som vi gjorde i sonderingene med H og KRF for to uker siden, om å bruke opp mot 20% av inntektene til å øke frekvensen på busstilbudet. 20% er satsen man bruker i Oslo.

Vi var villige til å gå langt for å få til et bredt forlik om denne pakken. Reelle forhandlinger betyr at man er villig til å gi opp noe av faktisk verdi for å få frem et utfall til felles beste. Det har dessverre ikke vært mulig å få noen virkelig verdifulle innrømmelser fra byrådspartiene. Derfor stemmer vi mot punkt 2 og 7. Vi håper på en bedre prosess neste gang.

Men la meg si noe positivt til slutt: Denne pakken betyr at et gammelt og dårlig prinsipp er forlatt: Det at bompengene kun skal være en inntektskilde og ikke påvirke trafikken. Denne pakken skal etter planen redusere trafikken med 10%. Og miljødifferensiering er foreslått, dvs. å bruke bompengene til å styre trafikken på en mer rasjonell måte enn det vi får med dagens flate satser. Vi beveger oss altså i riktig retning. Det er bare trist at det skal gå så forferdelig langsomt.

(sak 47)

Åsane sentrum nord bør gjøres mer urbant

Dette er en viktig sak [1]. Vi skal regulere en stor del av det nest største bydelssenteret i Norges nest største by. S3-området har et stort potensiale til å gjøre Åsane til en mer urban bydel, og begynne å reversere den bilbaserte suburbaniseringen av Åsane som vi har sett siden 80-tallet.

Kommunens målsetninger for utviklingen i Åsane sentrum er å skape ”et fullverdig urbant bydelssenter” og ”et lokalt tyngdepunkt i bydelen.” [2]

[- Detaljreguleringen for S3 gir rom for ca. 660 nye boenheter, ca. 44.000 m2 handel og 21.000 m2 kontor, samt ca. 1600 mye parkeringsplasser i underjordiske parkeringsanlegg.]

– Det har vært vurdert 3 alternativ til Bystruktur/byform:[3]
B1 Helhetlig senter med gjennomgående miljøgate
B2 Kvartalstruktur, store kvartaler
B3 Kvartalstruktur – bymessig. Det er dette Byluftlisten ser på som det beste.

Av disse anbefaler utbygger alternativ B1.

· Dette alternativet skaper dessverre en stor barriere mot Åsane senter og Åsane terminal, med 2 svært store bygg mot sør.

· Dette gir svært dårlig adkomst til fots og med sykkel for de som bor, jobber, skal i barnehage skole etc.

· Den gjennomgående gaten fremstår mer som vindtunnel mellom de store byggene mot sør og munner ut i rundkjøringer og 4 felts vei.

I dagens papirutgave i BT står det om hvor mye næringsareal Business Region Bergen mener området trenger de neste 30 årene. Det er ikke arealkrevende næringer som kommer til å være i vekst, det er de arbeidsintensive. Og slike trenger vi i hvert fall i Åsane. Ikke det store hypermarkedet det ligger an til i denne planen. Gitt at Bybanen snart kommer til Åsane, så er S3 et alt for attraktivt område til å bruke på arealintensiv handel.

– Her burde byrådet heller fulgt sine egne føringer i kommunedelplanen og brukt muligheten til å utviklle Åsane senter fra kjøpesenter til ett fullverdig bydelssenter med «mennesket i sentrum» og minder fokus på bilbasert handel.

Alternativt forslag: Bystyret ber byrådet om å detaljregulere S3-området til en bymessig kvartalstruktur, som gitt i alternativ B3 i innstillingen.

– Dette vil sette føringer for den videre utvilklingen i Åsane mot et levende, miljøvennlig og aktivt bydelssentrum med den nye bybanetraseen som knutepunkt.

[1] Sak 20/12: Åsane gnr 188, bnr 11 mfl og gnr 189, bnr 6 mfl Åsane senterområde S3. Forslag til detaljregulering med konsekvensvurdering, plan nr 1819 0000. 2. gangs behandling.
[2] «Kommunedelplan Åsane sentral deler 18.09.2006»
[3] Innstillingen, s. 2.