Stikkordarkiv: skoleforfall

Svar på skriftlig spørsmål om planer for Landås skole

Byluftlistens Endre Tvinnereim stilte spørsmål om framdriftsplan for Landås skole til Komite for oppveksts (KOPP) møte 4. mars. Her er spørsmålet og svaret:

Spørsmål
«Planer for Landås skole:
I forbindelse med stengingen av Landås skole vinteren 2011 ble det avholdt to allmøter der
foreldregruppen på Landås var invitert. Byråd Harald V. Hove og Anne Marit Presterud var
også til stede på begge møtene, 29.11.11 og januar 2012. På begge møtene ble det uttrykt stor
forståelse og sympati med frustrasjonen i foreldregruppen. I januar 2012, da det var blitt kjent
at byrådet likevel bestemte seg for nybygging av Landås skole (og ikke rehabilitering av
Ulriken) uttrykte byråd Hove at han fullt ut forstod viktigheten av å gjenoppbygge tilliten
blant foreldrene. Dette skulle blant annet gjøres ved å igangsette riving og få synlig fremdrift i
prosessen. I dag, et år etter, er det fremdeles ingen store maskiner på plass på Landås.

Spørsmål:
Hva er fremdriftsplanen for Nye Landås skole? Når er den beregnet ferdigstilt?»

Svar fra Byråd for barnehage og skole, Ragnhild Stolt-Nielsen

Etter at det var besluttet at man ønsket å bygge ny Landås skole som OPS-prosjekt, i
stedet for å rehabilitere Ulriken, ble forarbeidet/prosjekteringen av ny skole startet opp mai
2012. Etter fremdriftsplanen skulle rivningsarbeidet starte tidlig 2013, og byggearbeidet
igangsettes umiddelbart i forlengelsen av dette, etter opprinnelig plan i april 2013. Skolen
skal etter planen stå ferdig til skolestart 2015. I forbindelse med forarbeid/prosjekteringen
ble de nødvendige søknader sendt byggesak (høsten 2012), bla søknad om rivningstillatelse.
Byantikvar kom i denne forbindelse med innsigelser, likeså Fylkeskonservator. Disse tilsa at
kun deler av Landås skole kunne rives, mens resten burde bevares.

Byggesaksavdelingen har nå gitt rivningstillatelse for bygningsmassen til Landås skole med
unntak av høyblokken. De har satt krav til antikvarisk dokumentasjon for bygningsmassen
før igangsettingstillatelse for rivningen gis. En håper ut fra dette at rivning kan starte før sommeren.

Fordi deler av skolens bygningsmasse skal beholdes, og fordi det må tas antikvariske hensyn,
vil dette skape utfordringer for både prosess og prissetting. Etat for eiendom holder nå på
å utrede konsekvensene av dette. I denne prosessen må det gjøres ytterligere avklaringer
mot byggesak og antikvariske myndigheter. På bakgrunn av dette skal det utformes et OPS
konkurransegrunnlag. Først når OPS-leverandør er valgt, kan det utarbeides en konkret
fremdriftsplan.

Ragnhild Stolt-Nielsen
Byråd for barnehage og skole

 

Mistillit på grunn av skoleforfallet

Ordfører,
Byluftlisten ønsker ikke mistillitsforslag i tide og utide. Men i denne saken er det nødvendig. Vi har et systematisk skoleforfall som har foregått over lang tid, og vi har en byregjering som, ifølge Sintef, «i liten grad har vist vilje til å ta tak i disse realitetene» men som «heller har fokus på å bestride forelagt dokumentasjon og gjennomføre perifere og utsettende tiltak.» I stedet for vedlikehold, får skolene våre brannslukning, og selv brannslukning får ikke dette byrådet til. Denne byregjeringen er som en snekker som skal fikse hull i taket men som i stedet maler døren og henger opp en krans.
Representanten Moltu har nevnt det, og flere andre kommer sikkert til å fremheve hvor mye penger kommunen skal bruke på skoler fremover, hvilken historisk satsing de har på gang, hvor bra det skal bli – (pust inn) … og hvor aldeles forferdelig det var allerede på 70-tallet, hvordan skoleforfallet har foregått nesten siden krigen, og så videre og så videre.
Da vil jeg si: Stryk alt det der. For dette mistillitsforslaget handler ikke om budsjetter, parti eller ideologi. Det handler ikke om fortidens politikere gjorde eller ikke gjorde. Det handler om dagens byregjering, som har sittet i ni år og administrert et kontinuerlig forfall, ignorert advarsler, og aktivt motarbeidet informasjon fra faglig hold. Og som har hatt flertall til å gjøre akkurat hva de har villet.
De har ikke villet, de har ikke klart det – jeg vet ikke hva som er verst, vond vilje eller ren og skjær udyktighet. Men det er det det handler om her. Og når byregjeringen omsider har forstått at det systematiske forfallet er blitt en realitet, har de ikke våget å informere om det.
Og det handler heller ikke bare om at bystyret er holdt utenfor. Foreldre, lærere og elever har ikke fått vite det de bør. Som en forelder på Varden skole sier i BA i november (5.11.12): “De lovde oss at vi skulle få informasjon i god tid og bli involvert i prosessen. Ingen av delene har skjedd.“ og videre “Det er et ord som er viktig, men som kommunen ikke forstår. Informasjon.” Eller fra Nattland skole i august, «Vi har hele tiden etterlyst konkret og god informasjon fra kommunen, men det har vi ikke fått.» (BA, 14 aug)
Men det er ikke bare opposisjonen, lærere, foreldre og elever som har grunn til å mene at byregjeringen ikke har gjort jobben sin. Jeg er ganske sikker på at vanlige bystyremedlemmer i flertallspartiene gjerne også skulle visst mer om skoleforfallet.
De som sitter i bystyret for H, KrF og FrP er derfor nødt til å stille seg spørsmålet: Kan jeg stå oppreist og støtte skoleforfallet under Mæland-byrådet? For dette er ikke en kritikk mot våre kolleger i bystyret. Det handler derimot om en byregjering som ikke har vist seg verdig den tilliten de har fått delegert. Jeg oppfordrer derfor særlig representantene for disse partiene til å holde byregjeringen til ansvar, på samme måte som vi andre. Ikke bare lukke øynene og la det skure.
Takk.

(sak 282/2012: Mistillitsforslag mot byrådsleder Monica Mæland (H) fremsatt av A, V, SV, R, MDG, Sp og BY)