Stikkordarkiv: kollektivtrafikk

Prioritering i Nordhordland

Ordfører,

Byluftlisten ønsker ikke å prioritere Nyborgtunnelen. Vi ønsker heller å prioritere bybane, jernbane og Ringvei Øst. Til tross for at SV har fremmet et interessant forslag med gjennomgående kollektivfelt i Nyborgtunnelen, kommer vi til å følge vår stemmegivning i komiteen og stemme mot punkt 3 avsnitt 2.

Og så vil jeg fremme merknad som representanten Breistein allerede har omtalt, og som står på skjermen.

Takk.

Byluftlisten fremmet følgende merknad: 

«Bergen kommune fremhever spesielt at fremkommeligheten for kollektivtransporten skal ha høyest prioritet for de delene av pakken som angår E39 mellom Knarvik og Bergen, og at sammenhengende kollektivfelt skal vurderes.»

Denne ble støttet av flertallet.

(Sak 267/2014: Høring – Bompengesøknad Nordhordlandspakken)

Smart bompengering

bom

Det er god grunn til å ta opp Bergens bompengering til diskusjon. Vi har verdens nest eldste bompengering. Den har gått fra å være en ren pengeinnsamlingsmaskin til omsider å bli brukt til å påvirke trafikken, nå sist med bystyrets vedtak om å innføre tidsdifferensierte bompenger og dermed redusere kø og lokal luftforurensning.

Byluftlisten kommer til å støtte innstillingen fra byrådet. Imidlertid er dette en god anledning til å begynne en diskusjon om en bedre bompengering i fremtiden, også etter at vi har innført tidsdifferensiering.

Vi bør for eksempel diskutere å ha flere punkter med innkreving, med tilsvarende lavere satser per passering. Det vil gi oss en ordning som ligner mer på veiprising. Vi vil for eksempel kunne sette opp innkrevingspunkter ved kommunegrensene. Dagens ordning er basert på en tenkning fra 80-tallet om at alle kjører inn og ut av sentrum. Men i dag er trafikken stor mellom bydelene og mellom Bergen og omegnskommunene.

Vi bør også diskutere innkreving i begge retninger (med tilsvarende halvering av satsen).

Så har vi i dag fritak for nullutslippsbiler – elbiler og hydrogenbiler – for alle bompenger. Dette er et godt tiltak som har gjort Norge til et foregangsland på utslippsfri transport. Dette er kanskje Norges mest vellykkede klimatiltak, og elbiler bør fortsatt stimuleres slik at fossilbiler kan fases ut fortest mulig.

Samtidig vet vi at elbiler skaper like mye kø som fossilbiler. På sikt er det derfor rimelig å innføre et kø-element, et innslag av veiprising, også for elbiler, i trengselstimene.

Men kanskje vi bør beholde dagens fritak for vare-elbiler, selv om man gradvis justerer dem bort fra person-elbiler. Når det gjelder varebiler bør vi også revurdere taket på 60 betalende passeringer per måned. Det er en ordning som vi tror får mange næringsdrivende til å la være å gå over til elektrisk drift, og det er uheldig.

Miljødifferensiering er også noe som bør diskuteres videre. Her har byrådet en jobb å gjøre for å få gjennom det de lovet i byrådserklæringen fra 2011. Vi venter i spenning.

I tillegg til smartere måter å kreve inn bompenger på bør vi også se på hvordan inntektene brukes.

Byluftlisten mener at inntektene skal kunne brukes til drift av kollektivtrafikk i Bergen (ikke bare veibygging, som i dag). I Oslo brukes 20% av bompengene til drift av kollektivtrafikken. Det bør vi også vurdere å gjøre.
For å oppsummere, vi bør gjøre bompengeringen smartere og bruke den som et instrument for å få bedre byluft og bedre fremkommelighet. I dag er bompengeringen først og fremst et middel for å finansiere veier, og det er ikke godt nok. Tidsdifferensiering kommer til å bli et stort skritt i riktig retning. Men vi bør ha enda høyere ambisjoner. Verdens neste eldste bompengering kan bli bedre på mange andre måter. Byluftlisten håper på en god debatt om dette fremover.

Billigere måneskort heller enn gratis buss i Bergen

Ordfører, 

Gratis kollektivtransport høres forlokkende ut, men det er ikke noe vi bør prioritere i Bergen kommune.

  • For det første, er pris ikke hovedgrunn til at folk kjører bil i stedet for buss i Bergen.
  • For det andre vil det føre til at færre vil gå og sykle mens det blir trangere og trengs flere busser, særlig i rushet. Buss er greit, men sykkel slipper ut mindre, er bedre for folkehelsen og bruker mindre plass.
  • For det tredje er det dyrt og vil innebære en subsidiering av trafikanter som helt fint klarer å betale selv.

Men til forslagets fordel vil jeg nevne at man kan spare penger på billettinnkreving. Så dyrt som Skyss sitt system er blitt, hadde det vært mye å spare. Men de 200 millionene ser vi nok aldri igjen.

Og så var det eksempelet Tallinn. Jeg sjekket med en bekjent i Tallinn som mener systemet der har vært en suksess: Flere tar kollektivtransport, og det har hatt en stor positiv effekt for fattige og eldre. Men inntektsfordelingen i Bergen er annerledes enn i Tallinn.

Tallinn har også begynt med egne kollektivfelter på innfartsårene før de satte i gang gratis kollektivtransport. Jeg tror det er stedet å begynne, og her jobber allerede byrådet med

Noe som vil kunne fungere bedre er en forsøksordning med billigere månedskort, som representanten Bjørdal nettopp nevnte. Årsaken til at mange velger bil i stedet for buss er nettopp at engangskostnadene ved å ha bil ligger i bunnen, mens de marginale kostnadene ved hver enkelt tur er nokså liten. Bompenger og bensin koster mindre enn bussbillett. Men har man først kjøpt månedskort, så blir de marginale kostnadene enda lavere enn for 

Mange kollektivbrukere mener også at det beste tiltaket vi kan komme med er at bussen kommer oftere. Det vil hjelpe. Og så hadde det hjulpet om klippekort og enkeltbilletter hadde hett f.eks. det heller enn superskyss og reiseskyss.

Jeg vil derfor fremme fellesmerknadene som står på skjermen, sammen med Høyre, KrF og Fremskrittspartiet.

Takk.

(34/14   201325412      Privat forslag fra Sondre Båtstrand (MDG) og Torstein Dahle (R) vedrørende gratis kollektivtransport)

Vedtatte merknader fra BY, H, FrP og KrF:

1. Bystyret ber fylkeskommunen vurdere en forsøksordning med billigere månedskort, særlig sett i sammenheng med en positiv inntektsutvikling og muligheten for å legge grunnlaget for hyppigere avganger.

2. Siden hyppighet er det viktigste tiltaket for å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv, ber bystyret fylkeskommunen om å øke antallet avganger permanent eller som rushtidstiltak.

3. Bystyret ber fylkeskommunen om å forenkle navnene på forskjellige billettyper slik at de kan forstås intuitivt (f.eks. «klippekort» og «enkeltbillett»).