Månedlige arkiver: juli 2012

Privat forslag: Et mer rasjonelt opptakssystem for barnehager i Bergen (forslagstekst)

Formål:
Opptakssystemet for barnehager i Bergen fungerer ikke optimalt. Dette forslaget vil gjøre systemet mer rasjonelt, spare tid for foreldre, barnehagestyrere og kommunens administrasjon, gjøre Bergen mer attraktiv for tilflyttende familier og sannsynligvis redusere transportbehovet. Forslaget vil ikke belaste kommunens budsjett.

Kort beskrivelse av forslaget:
Forslaget går ut på å bruke barns fødselsdato i opptakskøen og å øke antallet barnehager man kan rangere på søknadsskjemaet.

Bakgrunn:
1. Dagens opptaksordning for barnehager legger bl.a. søknadsdato til grunn for rangering av søkerne. Dette er et problem for familier som av forskjellige grunner bestemmer seg sent for å søke opptak, og for dem som flytter til Bergen fra omegnskommuner, andre deler av landet eller fra utlandet: Man kan komme bakerst i køen selv med ganske store barnehagebarn.

Bergen ønsker å være en kommune som tar imot innflyttere med åpne armer. Derfor bør dagens praksis, som diskriminerer mot tilflyttere, oppheves. I stedet bør barnets fødselsdato brukes som grunnlag for å rangere søkere.

Det bør også bli lettere å bytte barnehageplass. Under dagens system taper man sin plass i køen dersom man får innvilget førstevalget. Hvis man da flytter til en annen bydel, er det vanskelig å få plass nærmere hjemmet. Praksisen med å frata søkere plassen i køen om man får innvilget sitt førstevalg (men ikke andre- eller tredjevalg) synes ikke rasjonelt begrunnet. Det blir ikke færre attraktive barnehageplasser dersom man gjør det vanskelig å flytte barn fra en antatt attraktiv plass til en annen. Dersom noen flytter fra sitt førstevalg vil uansett en antatt attraktiv plass frigjøres.

Ved å bruke fødselsdato og ikke søknadsdato som grunnlag for alle søknader vil også dette problemet løses.

2. Det bør være mulig å rangere så mange barnehager som man vil når man søker. I dag er antallet begrenset til fire. Dette gjør at mange foreldre bruker lang tid på å ringe rundt til forskjellige aktuelle barnehager for å vurdere hvor det er sannsynlig at man kan få plass, slik at man ikke kaster bort en av sine fire dyrebar søknadsplasser på en barnehage der man sannsynligvis ikke kommer til å få plass. Dette legger også beslag på arbeidstiden til barnehagestyrerne. Foreldre som ikke kan ringe rundt til barnehager i arbeidstiden har dessuten en ulempe under dette systemet.

Forslag til vedtak:

1. I kommunens opptaksordning for barnehager skal fødselsdato, og ikke søknadsdato, legges til grunn i prioriteringskøen.

2. Antall barnehager som kan prioriteres på søknadsskjemaet skal økes fra 4 til så mange som søkeren selv ønsker å sette opp, og maksimalt så mange barnehager som deltar i kommunens opptaksordning.