Stikkordarkiv: lokaldemokrati

Har vi tid, bør interpellasjoner behandles

Interpellasjoner er en viktig sikkerhetsventil for demokratiet i kommunen vår, særlig når vi har parlamentarisme og flertallsbyråd. Interpellasjoner gir anledning til å ta opp og debattere dagsaktuelle saker, som f.eks. trafikksituasjonen i middelalderbyen som vi tok opp i dag.
Men den ordningen som vi har hatt de siste par møtene har vært lite tilfredsstillende. Debatten har fort blitt heseblesende. Derfor vil jeg gi honnør til representanten Moltu for å ta opp denne saken på nytt.
Byluftlisten støtter intensjonen i innstillingen om å øke taletiden. Men det er en mangel med forslaget, nemlig at det ikke utnytter eventuelt ledig tid på slutten av bystyremøter der ordinære saker er ferdige før halv elleve.
Det er vel ingen av oss som synes at alle interpellasjoner er like spennende, særlig de som blir fremmet av andre representanter enn oss selv. Og private forslag fungerer ofte bedre og får en grundigere behandling. Men det er ikke en god nok grunn til å la være å bruke den tiden vi har til å behandle de sakene vi kan.
Det er vår oppgave som folkevalgte å ta opp og debattere viktige spørsmål i byen vår. Vi blir til og med honorert for å være til stede her på møtene. Om vi liker det eller ei, har vi en plikt til å gjøre jobben vår i den tiden som vi har til rådighet. Derfor fremmer jeg det alternative forslaget om at gjenværende interpellasjoner skal tas opp på slutten av hvert møte dersom det er tid igjen.

(Sak 115/2013 – Behandling av interpellasjoner)

Hvorfor har byrådet bestridt faglige råd om Landås skole?

Muntlig spørsmål fra rep. Endre Tvinnereim (Byluftlisten), stilt i møte i Bergen bystyre 23. januar 2012:

Landås skole ble stengt 13. januar etter at byrådet anså det som uforsvarlig å fortsette undervisningen der.
Jeg tar dette personlig. Jeg gikk selv på Landås, og har fadderbarn som går på skolen.
Sintefs rapport[1] om forholdene ved Landås skole beskriver helseproblemer hos ansatte og elever ved skolen over lang tid, grunnet fukt og manglende ventilasjon. Kanskje det mest graverende utsagnet er følgende:

”Byggeier har i liten grad vist vilje til å ta tak i disse realitetene. Det virker som byggeier heller har fokus på å bestride forelagt dokumentasjon og gjennomføre perifere og utsettende tiltak.”

Sintefs uttalelse vitner om en ukultur i Bergen kommune når det gjelder å ta hensyn til helsen til elever og lærere. Personer i administrasjon og/eller byråd har dermed forårsaket at elever og lærere har måttet bli værende på skolen mye lenger enn helsemessig forsvarlig. Dette vitner uvanlig tydelig om at noen, kanskje flere, har vanskjøttet sitt embete.
Spørsmål:
Hvorfor har byrådet bestridt dokumentasjonen på at forholdene ved Landås skole er helseskadelige?

[1] ”Vurdering av inneklima ved Landås skole, Bergen, etter langvarige fuktskader: Forsvarlig bruk av bygningene frem til 15. juli 2012?” Elisabeth Haugen og Trond Bøhlerengen. 8. desember 2011.

Hvorfor Byluftlisten?

Byluftkrisen i Bergen er ingen enkeltsak. Tvert imot er Bergens helseskadelige byluft det som i byplanleggingskretser kalles et slemt problem (wicked problem). Slike problemer er svært vanskelige å løse. Den vanligste lokalpolitiske responsen er å utsette dem eller å skyve ansvaret for dem over på andre.

Det er nettopp dette byrådet i Bergen har gjort i alle de åtte årene de har sittet ved makten. Advarsler om at byen hurtig gikk mot smertegrensen for helsefarlig luft står i kommunens egne rapporter og handlingsplaner fra hele 2000-tallet. De to siste vintrene ble forurensningsloven brutt. Likevel er ikke engang de prioriterte tiltakene i Bergen kommunes handlingsplaner for byluft gjennomført verken før eller etter lovbruddene.

Byluftlisten står uvanlig godt rustet til å få gjort noe med Bergens slemme lokalpolitiske problem, fordi vi har tydelig lokalt fokus og fordi våre kandidater har uvanlig god og bred kompetanse. Dette vil komme Bergen til gode på mange ulike måter, men i møte med byluftkrisen er spesielt tre ting viktige.

For det første: Vi lar oss ikke vippe av pinnen. Vi vil forhindre at dårlig dokumenterte påstander om at byluften i Bergen ikke er et alvorlig helseproblem får stå uimotsagt. Byluftlisten har medisinere med spesialisering i lungemedisin på laget. Vi vet bedre og vi kommer til å si ifra.

For det andre, Byluftlisten bringer nye ideer på banen. I løpet av få måneder har vi gjort et enormt dugnadsarbeid for å utrede gode bylufttiltak for Bergen, blant annet ved å se på hva andre byer har gjort. Byluftmerket som Byluftlisten foreslo i februar i år er et eksempel. Det viser seg at lokalforurensningen fra privatbiltrafikken kan reduseres med ca. 20% dersom bilistene i Bergen kjører andre typer biler enn det de gjør i dag. I mange tyske byer har de allerede en velfungerende byluftmerke-ordning. Hvorfor ikke i Bergen?

For det tredje, Byluftlisten har innsett hvor viktig det er å ha fokus og utålmodighet i møte med slemme problemer. Langsiktighet høres fint ut, men betyr i realiteten nedprioritering. For å unngå dette skiller Byluftlisten mellom tiltak som kan gjøres med en gang (køprising, byluftmerke, krisetiltak); tiltak som kan gjennomføres i løpet av et år (billetteringen av bussene, sanntidsrapportering, låneordning for røykfri oppvarming, ny opptakspraksis for barnehager); og tiltak med virkning på lengre sikt (gjennomgående sykkelnett; bybane; flytting av parkeringsplasser og havn ut av sentrum; mindre areal- og transportkrevende byutvikling).

Ikke noe av dette vil skje automatisk og ikke noe vil være enkelt. Vi i Byluftlisten er overveldet over hvor mange dyktige og endringsvillige personer som i løpet av kort tid har samlet seg om vårt lokalpolitiske initiativ og den dugnadsånden de viser på vegne av byen vår. Vi tror initiativet er unikt i Norge i dette lokalvalget.

Vi håper velgerne i Bergen vil gripe denne muligheten til å stemme på oss slik at vi får anledning til å utgjøre en ny og positiv kraft i lokalpolitikken.

***

 

Byluftlisten er en tverrpolitisk byliste som stiller til valg i Bergen kommune og Hordaland fylke høsten 2011 for å få slutt på den helsefarlige luften i Bergen. Vi mener at å få vekk giftlokket over byen vår er den viktigste saken for våre lokalpolitikere. Vi vil sørge for at valgkampen og valget handler om dette. Bergen er en flott og vakker by, som trenger og fortjener bedre byluft.

Bedre luft i byen er en sak som går inn i veldig mange områder et kommunestyre kan gjøre noe med, og krever en helt ny byplanlegging i Bergen. Vi er derfor ikke en ensaksliste, men jobber med et stort saksområde. For å få bedre byluft trenger vi å tenke nytt om byutvikling, kollektivtrafikk, sykkel, bompenger, oppvarming av boliger, skole, barnehage, nærmiljø, godstransport og havn. Bedre byluft krever koordinert handling i en hel rekke saker, dette får ikke de vanlige partiene til fordi de mangler Byluftlistens fokus.

Jo, Byluftlisten trengs

Jo, Byluftlisten trengs

Noe er fundamentalt galt i politikken i Bergen. Byens egne innbyggere blir syke av byluften. Leger oppfordrer barnefamilier til å flytte vekk fra Bergensdalen. Det aller mest provoserende er at vi har sett en økning i helseskadelige utslipp både fra bil- og båttrafikk i inneværende byrådsperiode. De eksisterende politikerne har sviktet sitt mest elementære oppdrag—som er å beskytte innbyggerne mot helsefare. Dette gjør de fordi de ikke prøver hardt nok. Byluftlisten stiller til valg fordi vi vil tvinge alle politikere i Bergen til å skjerpe seg.

I politikken, som i idretten, er konkurranse sunt. Konkurranse gagner saken det konkurreres om, innbyggerne og demokratiet. Byluftlisten ønsker å spille rollen som en slags Northug frem imot valget: Vi skal gjøre de etablerte partiene redde for at vi kan ta dem på oppløpssiden og vinne dette valget. Og med hjelp fra de hundrevis av flotte bergensvelgere som allerede støtter opp om Byluftlisten, og de mange flere som vil lære om hvem vi er og hva vi står for frem imot valget, kan det godt være at det er nettopp det vi kommer til å gjøre.

Hvis de etablerte partiene lurer på hva de kan gjøre for å bekjempe Byluftlisten, så kan vi godt hjelpe dem med svaret: De kan bli bedre enn oss på å løse byluftkrisen. Men de skal da vite at Byluftlisten legger listen høyt, fordi vi lover å sette i gang både midlertidige og langsiktige tiltak som skal få slutt på den helsefarlige luften i byen alt fra neste høst og for all fremtid. Da holder det ikke å late som luften ikke er et problem slik FrP gjør; å komme med tomme løfter som KrF; å drive skyttergravspolitikk mot regjeringen slik som Høyre holder på; å føre slapp partilinje-politikk slik som Arbeiderpartiet; eller å fremme urealistiske og polariserende forslag slik miljøtrioen gjør.

Når politikerne roter det til i en så viktig sak, er det vi vanlige innbyggere som må ordne opp. Det gjør Byluftlisten nå på en måte som har virket i andre små og store byer når de etablerte politikerne har kjørt seg fast: Drammen Byliste ble opprettet for å sørge for at E18 ble lagt utenfor Drammens bebyggelse. Listen fikk kjempeoppslutning og har fått snudd den negative utviklingen som byen var kjent for. Drammen har vunnet en lang rekke priser for forvandlingen fra “Norges største veikryss”. Bylisten i Drammen har vært del av det styrende flertall i byen siden opprettelsen i 1995, og har vist seg som en seriøs samarbeidspartner for de etablerte partiene.

I Trondheim fikk Bylista i sin tid flere mandater og de forhindret nedlegging av trikken. Stockholmspartiet ble opprettet i 1979 og har flere ganger havnet på vippen i kommunen og fått store gjennomslag blant annet på sykkelveifronten.

Noe av det slike lokale lister gjør er å skape engasjement for lokalpolitikken. Kommuneforsker Jakob Aars viser at lokale lister siden midten av 80-tallet har økt valgdeltagelsen i de kommunene hvor de stiller. Vi i Byluftlisten vet vi skaper nytt engasjement fordi vi i motsetning til de etablerte partiene må samle underskrifter og derfor er ute og snakker med folk i byen. Faktisk engasjerer vi til og med bergensere som ikke engang visste at de har stemmerett.

Dette gjør vi fordi vi tilbyr noe helt nytt i bergenspolitikken – et lokalt alternativ som fokuserer på det som er viktigst for Bergen, nemlig å få en slutt på den helseskadelige luften som plager byen, og legge til rette for et godt byluftsliv for alle bergensere.

Endre Tvinnereim, 1. kandidat for Byluftlisten i kommunevalget

Frøy Gudbrandsen, 1. kandidat for Byluftlisten i fylkestingsvalget

Teksten er uredigert, som sendt til BA 8. mars 2011. Innlegget sto på trykk i BAs papirutgave 10. mars 2011 på s. 20