Stikkordarkiv: parkering

Munnleg spørsmål: Sykkelparkering

Spørsmål ved Erla Løvseth til bystyrets møte 28. mai 2015.

For tida pågår det intensiverande arbeid òg i sentrumsnære bydelar for å fjerne bosspann frå gateplan. Det er positivt, men i mange tilfelle er bygardane så trange at det ikkje er plass til så mykje meir en eit spann i bakgangane. Det går utover mellom anna sykkelparkering.

Ei mogleg løysing er å gjere om eit par parkeringsplassar i alle sentrumsnære kommunale bustadparkeringshus til sykkelparkering. Det er plass til mange syklar per parkeringsplass for bil. Det gjer det òg lettare for familiar som ønsker å investere i transportsyklar som erstatning for bil, men som rett og slett ikkje har plass i gamle gardar og trehus.

Kva tenker byråden om eit slikt prosjekt, og er det noko byråden ønsker å ta initiativ til?

Boligsoneparkering

Innlegg ved Lise Rakner til bystyremøtet 29. april 2015

Utviklingen i andelen av elektriske biler er svært positivt og helt nødvendig. Utslipp fra transportsektoren må bli tilnærmet null i løpet av de neste tiårene for at Norge og Bergen skal nå sine klimaforpliktelser. Lokalt gir det også store fordeler, elbiler har som kjent ingen utslipp av Nox, CO2 eller svevestøv som stammer fra forbrenning. Et annet viktig moment, spesielt i tett bebyggelse som Bergen, er støy. Elbiler støyer vesentlig mindre enn fossilbiler, gitt lave hastigheter. I dag er det statlige incentiver for å kjøpe elbiler, men det er i Bergens beste interesser og også gi lokale incentiver for å velge elbil over fossilbil og her bør de nye parkeringsforskriftene også gjenspeile den pågående og nødvendige vridningen mot elektrifisering av transportsektoren.

BY fremmer derfor et tilleggsforslag hvor vi foreslår å gi rabatt til elbiler i boligsoneparkeringen!

Tre parkeringsanlegg

Vi støtter ikke parkeringsanlegget under Skansendammen. I tillegg til å sette kulturminner og naturlige kvaliteter på spill, vil et slikt anlegg føre til mer bilkjøring gjennom trange gater i et boligstrøk som ble bygget lenge før bilen kom.

Det vi trenger i stedet, og som Byluftlisten støtter, er et større boligsoneanlegg lenger nede med innkjøring fra hovedveiene og utganger for fotgjengere i området rundt Skansen. Det er beklagelig at vi ikke har fått utredet et slikt alternativ.

Bedre tilrettelegging for bildeling i Skansen-området ville dessuten gjort det mulig for flere husstander å klare seg uten egen bil. Dette er et strøk der etter måten få som bruker bilen til og fra jobb. Vi støtter altså De Grønne sitt forslag.

Så til Bygarasjen. Byluftlisten mener at Bygarasjen bør rives og erstattes med bolig og næring, som for eksempel i Nordeas forslag. Parkeringsplassene kan delvis erstattes med anlegg under bakken, delvis med det andre anlegget jeg nettopp nevnte, men ikke minst med anlegg for parker og reis ved kollektivknutepunkter utenfor Bergensdalen.

La meg sitere administrerende direktør i Nordea Liv, Jørund Vandvik: ”Bygarasjen er den største hindringen for en sammenhengende byutvikling mot sør i Bergen
Hele Bygarasjen og spaghettikrysset på Nygårdstangen var et byplanmessig feilgrep fra 1980-tallet. Vi må begynne å rette opp i dette nå.

Men akkurat dette arbeidet er fullført, og vi vil derfor ikke stemme mot denne delen av finansieringsplanen. Men når plan for nordre del av Bygarasjen, plan 0, kommer opp, bør vi ta det opp igjen til diskusjon.

(sak 86 – 2012)