Stikkordarkiv: barnehage

Bygg barnehager der det trengs

Ordfører,

En kan vanskelig være mot en gårdsbarnehage. Bergen kommune har en mangel på barnehageplasser og befolkningsveksten er sterk. Småbarnsforeldre må kjøre på kryss og tvers i kommunen for å få levert barna før en drar på jobb. Fra Byluftlistens perspektiv er barnehagemangelen noe som skaper et unødvendig transportbehov, og som gjør folk nødt til å kjøpe bil, enten de vil eller ei. Derfor støtter Byluftlisten óg byrådet i mer kontroversielle barnehageutbygginger som i Jekteviken og på Skansemyren.

Men, Ordfører; Dette er ingen god sak. Bydelen Laksevåg trenger kanskje flere barnehager, men det gjør ikke området Alvøen, Loddefjord, Mathopen og Vadmyra. Forventet barnetallsutvikling i området er så å si flat. Denne barnehagen vil være bilbasert og skape kjøring på kryss og tvers. Byluftlisten har i år støttet byrådspartiene i lokalt upopulære barnehageutbygginger i Jekteviken og Skansemyren, nettopp fordi det er et stort behov for plasser der. Det ville være inkonsekvent å støtte disse utbyggingene i sentrale områder, for så å støtte perifere utbygginger som denne, der barna må tilføres fra andre områder.

Ordfører, Byluftlisten stemmer imot utbyggingen av denne perifere og unødvendige barnehagen, og fremmer samtidig en merknad som bør kunne støttes selv om en ikke har landet på samme konklusjon.

Merknad: Bystyret ber byrådet prioritere barnehageutbygging i områder hvor det er behov for det.

(Sak 148/13 – Myren barnehage.)

Nærbarnehager: muntlig spørsmål i bystyret

Det bygges barnehager i Bergen kommune, og kommunen ser ut til å komme nærmere målet om full barnehagedekning. Samtidig er befolkningsveksten i Bergen sterk, og behovet for nye barnehageplasser vil øke naturlig med denne i mange tiår framover.

Nærbarnehager har mange sterkt positive sider ved seg: Barna får gå i barnehage i sine lokale omgivelser, og det er med på å danne et sosialt bånd og tilhørighet i lokalsamfunnet når barnehagen blir en felles møteplass. Nærbarnehagene er tilgjengelige uten bil, og en slipper unødvendig trafikk på veier med i utgangspunktet lav kapasitet. Å redusere transportbehovet er et likeså godt miljøtiltak som å legge restriksjoner på biltrafikken, derfor er nærbarnehagen en veldig viktig brikke i en god, lokal miljøpolitikk.

Når barnehagedekningen nå blir bedre, har byrådet mulighet til å prioritere å realisere nærbarnehage for alle bergensere.

Spørsmål:
Hvordan vurderer byrådet muligheten for å innføre barnehagekretser i framtiden?

Svar fra byråd Raghnild Stolt-Nielsen (kort oppsummert):
Byrådet prioriterer bydelsvis dekning. Vi kan komme tilbake til nærbarnehager senere.

Privat forslag om et mer rasjonelt system for barnehageopptak

Ordfører,

Formålet med dette forslaget er å gjøre opptakssystemet for barnehager mer rasjonelt. Det vil gjøre det enklere å bytte barnehage når man flytter. Det vil dermed redusere transportbehovet. Dessuten vil det gjøre byen enklere å flytte til for barnefamilier, noe som vil være en fordel for lokale virksomheter.
Saksutredningen fra byrådet er delvis god. Angående punkt 2 vises det til at et svært høyt antall søknader vil øke byråkratiet i hver barnehage. Dette ønsker vi selvfølgelig ikke. Vårt forslag nr. 2 passer best for et automatisk samordnet opptak, der barnehageplasser fordeles automatisk ved hjelp av EDB. Siden vi ennå ikke har et slikt system i Bergen, har jeg forandret forslag 2 til å tillate opp til 5 plasser å søknaden.

Men når det gjelder punkt 1, er det min oppfatning at byrådets utredning svartmaler unødig. Vårt forslag er å legge fødselsdato til grunn heller enn søknadsdato. Det vil gjøre deler av systemet bedre – for eksempel blir det lettere å flytte til og innad i byen, og byråkratiet blir redusert. Samtidig blir ikke situasjonen verre på andre områder, som f.eks. når det gjelder tilgang til barnehageplasser for barn født etter 1. september. Derfor holder jeg fast på at forslag 1 er bedre enn dagens situasjon.
Jeg vil også bemerke at Oslo kommune, ifølge utredningen, bruker det prinsippet jeg foreslår i forslag 1, altså fødselsdato.

Ordfører,

Dette er ikke et radikalt forslag. Det er heller snakk om en justering. Det byen virkelig trenger er nok barnehageplasser i hver bydel, som det vel er enighet om i denne sal. Men det spørsmålet løser vi ikke i et privat forslag.

Imidlertid vil dette forslaget gjøre systemet litt mer rasjonelt, gjøre det enklere å flytte innad i byen og til Bergen utenfra, og øke valgfriheten og fleksibiliteten i opptakssystemet.

Takk.

(Sak 6/2013: Privat forslag fra Endre Tvinnereim (BY) om et mer rasjonelt opptakssystem for barnehager i Bergen.)

Privat forslag: Et mer rasjonelt opptakssystem for barnehager i Bergen (forslagstekst)

Formål:
Opptakssystemet for barnehager i Bergen fungerer ikke optimalt. Dette forslaget vil gjøre systemet mer rasjonelt, spare tid for foreldre, barnehagestyrere og kommunens administrasjon, gjøre Bergen mer attraktiv for tilflyttende familier og sannsynligvis redusere transportbehovet. Forslaget vil ikke belaste kommunens budsjett.

Kort beskrivelse av forslaget:
Forslaget går ut på å bruke barns fødselsdato i opptakskøen og å øke antallet barnehager man kan rangere på søknadsskjemaet.

Bakgrunn:
1. Dagens opptaksordning for barnehager legger bl.a. søknadsdato til grunn for rangering av søkerne. Dette er et problem for familier som av forskjellige grunner bestemmer seg sent for å søke opptak, og for dem som flytter til Bergen fra omegnskommuner, andre deler av landet eller fra utlandet: Man kan komme bakerst i køen selv med ganske store barnehagebarn.

Bergen ønsker å være en kommune som tar imot innflyttere med åpne armer. Derfor bør dagens praksis, som diskriminerer mot tilflyttere, oppheves. I stedet bør barnets fødselsdato brukes som grunnlag for å rangere søkere.

Det bør også bli lettere å bytte barnehageplass. Under dagens system taper man sin plass i køen dersom man får innvilget førstevalget. Hvis man da flytter til en annen bydel, er det vanskelig å få plass nærmere hjemmet. Praksisen med å frata søkere plassen i køen om man får innvilget sitt førstevalg (men ikke andre- eller tredjevalg) synes ikke rasjonelt begrunnet. Det blir ikke færre attraktive barnehageplasser dersom man gjør det vanskelig å flytte barn fra en antatt attraktiv plass til en annen. Dersom noen flytter fra sitt førstevalg vil uansett en antatt attraktiv plass frigjøres.

Ved å bruke fødselsdato og ikke søknadsdato som grunnlag for alle søknader vil også dette problemet løses.

2. Det bør være mulig å rangere så mange barnehager som man vil når man søker. I dag er antallet begrenset til fire. Dette gjør at mange foreldre bruker lang tid på å ringe rundt til forskjellige aktuelle barnehager for å vurdere hvor det er sannsynlig at man kan få plass, slik at man ikke kaster bort en av sine fire dyrebar søknadsplasser på en barnehage der man sannsynligvis ikke kommer til å få plass. Dette legger også beslag på arbeidstiden til barnehagestyrerne. Foreldre som ikke kan ringe rundt til barnehager i arbeidstiden har dessuten en ulempe under dette systemet.

Forslag til vedtak:

1. I kommunens opptaksordning for barnehager skal fødselsdato, og ikke søknadsdato, legges til grunn i prioriteringskøen.

2. Antall barnehager som kan prioriteres på søknadsskjemaet skal økes fra 4 til så mange som søkeren selv ønsker å sette opp, og maksimalt så mange barnehager som deltar i kommunens opptaksordning.