Stikkordarkiv: trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplanen og Nygårdslien skole

Ordfører,

Sikker skolevei er et selvfølgelig gode i seg selv. Det er også viktig for å redusere trafikken og dermed redusere behovet for å bygge ut ny vei. I saken om Lyngbøveien ser det ut til at veien ikke er bred nok til å ha plass til både to kjørebaner og fortau. Den kanskje mest alvorlige konsekvensen av dette er at busser må rygge når de møtes, noe som er svært trafikkfarlig, ikke minst for små barn.

Nå er heldigvis endelig Samferdselsetaten kommet i kontakt med FAU ved Lyngbø skole, og de skal jobbe frem noen tiltak rundt Nygårdslien skole. Men noe som uansett kan vurderes på kort sikt er enveiskjøring for buss nr. 16/17. Et godt eksempel på det samme ser vi i Sollien på Landås der det også går buss i en retning, i en sløyfe. Det har fungert godt i flere tiår på Landås, det kan også fungere i Lyngbøveien. Det bør i hvert fall vurderes. Imidlertid føler vi at det er litt for tidlig å innføre enveiskjøring for all trafikk, og kan derfor ikke støtte Arbeiderpartiets merknad nr. 1 i kveld. Imidlertid støtter vi flere andre tilleggsforslag og merknader, særlig SVs forslag om trafikkreduksjon og fartsreduksjon, barnetråkk og behovet for høyere prioritering av trafikksikkerhet i Bergensprogrammet.

Vi fremmer også en merknad om feilparkerte biler og hensatte konteinere som reduserer sikt og trafikksikkerhet i Lyngbøveien.

Takk.

Merknader fremsatt av Byluftlisten: 

“Bystyret ber Skyss om å vurdere enveis trase for buss i Lyngbøveien på linje 16/17 for å unngå farlig rygging med buss. Bystyret viser til at samme type sløyfe med enveiskjøring brukes på linje 12 i Sollien.”

“Bystyret ber byrådet om å sende parkeringsvakter oftere til Lyngbøveien for å motvirke trafikkfarlig feilparkering og hensetting av konteinere.”

(Sak 36-Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden 2014-2017)

Se også «Innbyggerinitiativet ved Nygårdslien skole fortjener støtte» fra da saken var oppe i bystyret i 2012.

Skriftlig spørsmål med svar: Sykling mot kjøreretningen i enveiskjørte gater

Skriftlig spørsmål fra Endre Tvinnereim (BY) til byråd Filip Rygg. Ryggs svar finner du nederst i innlegget.

Sendt inn 4. april 2013. Stilles i KMBY 11.04.2013

 

Bakgrunn:

Sykling mot kjøreretningen i enveiskjørte gater øker fremkommeligheten for syklister og er et enkelt tiltak med lave kostnader. Tiltaket er prøvd i to gater i Oslo med godt resultat. I en evaluering skriver TØI:

 

I to enveisregulerte gater i Oslo, Kirkegata og Skippergata, ble det i august 2011 anlagt og skiltet sykkelfelt i begge retninger og tillatt å sykle mot kjøreretningen. Tiltaket er evaluert gjennom intervjuer av trafikanter i disse gatene før og etter sykkelfeltene ble anlagt og skiltet, gjennom tellinger av syklister og gjennom videoregistreringer av konflikter i trafikk. Tiltaket har ført til generelt mer sykling og mindre sykling på fortau. Syklistene er svært fornøyde med tiltaket og opplever også at det er tryggere å ferdes i trafikken. Fotgjengere mener også tiltaket er fornuftig, mens bilistene er mer skeptiske. Det er registrert svært få konflikter, så tiltaket ser ikke ut til å ha negative virkninger på trafikksikkerheten.

 

I Bergen peker Kong Oscars gate, Strandgaten, Strandkaien, Nygårdsgaten og Håkonsgaten seg ut som kandidater for utprøving av sykling mot kjøreretningen.

 

Spørsmål:

Har Bergen kommune planer om å tilrettelegge for sykling mot kjøreretningen i enveiskjørte gater?

Svar fra byråden

Svar:
Generelt er Bergen kommune positive til denne type tiltak, og vi har ved flere anledninger forsøkt, uten å lykkes. Det er politiet som har skiltmyndigheten, og de har generelt ment at dette ikke skal innføres i Bergen. I forbindelse med at det er laget et forprosjekt for utforming av gatene C. Sundts gate og Strandgaten (ytre del), har likevel politiet vært positive til en løsning med sykkel mot kjøreretningen, etter at det ble gjort en risikovurdering av løsningen. Så kanskje det er en endring på gang. I Lars Hillesgate bygges det nå en løsning med sykkel mot kjøreretningen, der det er en liten kant mot biltrafikken. Sykkel mot envegskjøring er gjennomført i noen gater i Oslo, også der med politiets motvillige aksept. Sykling mot envegskjøring krever noe areal, som vi ikke har i flere av de nevnte gatene i spørsmålet. Både Håkonsgaten, Nygårdsgaten og Strandkaien er relativt nylig utformet uten at det er tilstrekkelig «restareal» til sykkelfelt mot kjøreretningen.

Filip Rygg
Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø

Skriftlig spørsmål med svar: Parkering i sykkelfelt

Skriftlig spørsmål fra Endre Tvinnereim (BY) til byråd Filip Rygg. Ryggs svar finner du nederst i innlegget.

Sendt inn 4. april 2013. Stilles i KMBY 11.04.2013.

 Parkering i sykkelfelt, Michael Krohns gate

Bakgrunn:

Biler i sykkelfelter utgjør et stort problem for syklister. Trafikkfarlige situasjoner oppstår når syklister tvinges ut i veibanen for å komme rundt hindringen. Man mister fart og må bruke tid og krefter på å akselerere. Dermed blir det mindre attraktivt å sykle i forhold til å bruke andre transportmidler. Undersøkelser viser at følelse av utrygghet er en viktig årsak til at mange velger ikke å sykle.

Oslo kommune har ved flere anledninger hatt et spesielt fokus på bøtelegging av feilparkerte biler i sykkelfelt for å redusere problemet. Fysiske barrierer mellom sykkelfelter og bilfelter er stedvis brukt i flere andre byer.

 

Spørsmål:

Hva gjør Bergen kommune for å forhindre at biler parkerer eller stopper midlertidig i sykkeltraseer?

 

Svar fra byråden

Svar:
I trafikkreglenes § 17.1.g står det følgende: «Det er forbudt å stanse i kollektivfelt, i sambruksfelt eller i sykkelfelt….»
Parkeringsavdelingen i Trafikketaten overvåker denne bestemmelsen og ilegger gebyr der det er grunnlag for det.
Overvåking av sykkelfelt er et prioritert område for parkeringsavdelingen, men vi klarer naturligvis ikke å fange opp all ulovlig parkering/stans i sykkelfelt. Statens vegvesen har ikke myndighet til å utstede gebyr, men politiet gir bøter.

Filip Rygg
Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø

Innbyggerinitiativet ved Nygårdslien skole fortjener støtte

Ordfører,

Foreldreaksjonen ved Nygårdslien fortjener ros for å ha drevet denne saken til det punktet den har nådd i dag. Byluftlisten mener at bystyret kunne gitt Nygårdslien en enda mer konkret håndstrekning ved å sette opp et forum for å finne løsninger på problemene for fotgjengerne i Lyngbøveien. Et forum i form av en beskjeden prosjektgruppe. Vi er derfor med på det alternative forslaget fra opposisjonen om dette.

Uansett handler dette om det viktigste saksfeltet i samferdselspolitikken, nemlig trafikksikring for barn. Sikker skolevei er et selvfølgelig gode i seg selv. Det er også viktig for å redusere trafikken og dermed redusere behovet for å bygge ut ny vei.

For å si det som de sier i militæret, så er trygge skoleveier, som sykkelveier, en styrke-multiplikator. Du får mer transport på begrenset areal, mer transport for begrensede midler.

Den langsiktige, forutsigbare og gode miljøpolitikken finnes i de mange små sakene. Måten vi løser Bergens miljøutfordringer, både de lokale og de globale, er gjennom saker som denne.

For det er utslippene fra mobile kilder som virkelig er Bergens utfordring på klimafronten. I klima-handlingsplanen anslås det at 68 % av klimautslippene kommer fra vegtrafikken. Det er derfor klimaperspektivet må være tilstede i alle saker bystyret behandler som har med hvor folk må forflytte seg (skole, jobb, barnehage, butikk, hjem) og hvordan de gjør det.

Dette er en slik sak. Barn kjøres fordi skoleveien ikke er trygg. Utrygghet fører til mer trafikk. Mer trafikk fører til mer utrygghet. Og så videre. Dette gjelder Nygårdslien og mange andre skoler. Det har også Ungdommens Bystyre nettopp påpekt.

I denne konkrete saken ser det ut til at Lyngbøveien ikke er bred nok til å ha plass til både to kjørebaner og fortau. Derfor virker det for oss som om fortau og enveiskjøring er det mest fornuftige forslaget. Som også representanten Visnes sa på begynnelsen av debatten. Samferdselsetaten er skeptisk til enveiskjøring på grunn av frykt for høyere fart. Det er et søkt argument. Fartsdempere eller trafikkputer burde holde lenge.

Det største problemet med enveiskjøring er antagelig at buss 16/17 til Nipedalen må legges om. Men denne typen enveiskjøring er ikke ukjent i bydelene. Et godt eksempel ser vi i Sollien på Landås der det også går buss i en retning, i en sløyfe. Det har fungert godt i flere tiår på Landås, det bør også kunne fungere i Lyngbøveien.

Det er i de små sakene som denne vi løser byens lokale miljøproblemer. Det er i de hundre små sakene som denne vi reduserer Bergens klimautslipp. Små skritt, men viktige i veien mot et klimanøytralt og utslippsfritt samfunn. Og i denne saken går det globale og det lokale hånd i hånd.

Takk

 

(Sak 311/2012 i Bergen bystyre: Innbyggerinitiativ ihht kommuneloven § 39a – trafikksikring ved Nygårdslien skole)