Månedlige arkiver: september 2014

Bergen arrangementsselskap

Ordfører,

Vi støttet størsteparten av opposisjonen i komite og kommer til å gjøre det igjen. Vi støtter også merknaden fra Arbeiderpartiet om reiselivslaget.

Skulle vårt primære standpunkt falle, har vi et nytt alternativt forslag til navn på selskapet.

Det foreslåtte navnet på selskapet vitner nemlig om sviktende språklig selvtillit. Byluftlisten har større sans for byrådets opprinnelige forslag, Bergen arrangementsselskap.

Eller kanskje det egentlig burde hett «Bergen selskapselskap»

Takk.

(sak 211/2014: Etablering av arrangementsselskap)

Luftkvalitetsrapporten, innlegg 2

Ordfører,

Representanten Skansen beklager at vi ikke kunne vente tre måneder til. Men vi har ventet i tre år uten at noe har skjedd. Og vi tror kanskje at uenighet om køpris er problemet i denne saken. Det er lov å være uenig. Det er også lov å vedta det som det er flertall for i bystyret.

Ellers registrerer jeg at representanten Woldseth tar lett på at Bergen kommune år etter år bryter forurensningsforskriften. Kanskje han mener at miljørettet helsevern innerst inne er tøys. Det får stå på hans regning. Men dette er ikke noe jeg har funnet på. Folk som faktisk jobber med helse, leger og forskere, det er de som påpeker farene ved lokal luftforurensning. Det er faktisk alvorlig når folk blir syke og dør for tidlig og at folk må holde seg innendørs mot sin vilje. Det har faktisk noe med frihet å gjøre.

 

Luftkvalitet: Tiltak trengs, også tidsdifferensierte bompenger (innlegg 1)

Ordfører,

Det er med stor glede at vi i Byluftlisten har lest protokollene fra komiteene i denne saken. Der finnes en god innstilling med forslag og flertallsmerknader knyttet til havn, veitrafikk, røykfri oppvarming og nye målestasjoner for luftkvalitet. Og Byluftlisten har ikke fremmet noen av disse forslagene eller merknadene. For oss er det en stor og viktig seier.

Dessverre gjentar representanten Mæhle det feilaktige i at tidsdifferensiering ikke betyr at forurenser betaler. Men som jeg sa tidligere i dag, Hvis vi vil at forurenser skal betale, er det derfor nettopp i rushet at det skal betales mest. Og tilsvarende mindre utenfor rushet.

For kø i seg selv er noe som skaper luftforurensning. Lastebiler som stamper i kø slipper ut ekstra mye svevestøv. Start og stopp betyr økt forurensning, og dessuten mye tapt tid, stress og høy puls.

Men tilbake til luftkvalitetsrapporten. Selve rapporten er fremdeles særdeles problematisk. La oss ta s. 3. Der står det, sitat: «dataene har vist at episoder med høy luftforurensning ikke har medført registrerbar økt akutt sykelighet i form av flere konsultasjoner/ sykemeldinger hos fastlegene og ved lungepoliklinikken, eller økt uttak av medisiner for akutte/kroniske lungesykdommer.»

Disse påstandene er ikke basert på fagfellevurdert publisert forskning. Det er ikke nok til å si at folk ikke ble sykere ved høyrere forurensningsnivåer. Besøk hos fastlege er ikke egnet til å måle dette. De akutte effektene på lunger og bihuler utløser kanskje ikke en konsultasjon, men folk er kanskje lenger borte fra jobb/skole og barnehage, kan ikke ha gym, kan ikke være ute.

Det er mye som påvirker folks helse som ikke gjenspeiles direkte i fastlegebesøk. Det bør ikke bagatelliseres for det. Etaten kan si at de ikke har registrert høyrere sykelighet gjennom tilgjengelige måleredskaper, men vi vil hevde at måleredskapene ikke er gode nok til å registrere høyrere sykelighet.

Dessuten har forfatterne glemt det som har med hjerte og karsykdommer å gjøre. Arrytmier, slag og infarkt. Det er vanskelig å måle, men de fleste forskere mener at akutt høyere nivå av luftforurensning også påvirker slik sykelighet og dødelighet.

Du kan si det sånn: Hadde luftforurensning vært et legemiddel som skulle prøves ut på folk hadde det ikke blitt godkjent.

Når en ser på fargekartene i rapporten er det også viktig å tenke på hvor mange det egentlig gjelder. Forekomsten av astma blant personer under 20 år er opptil 20% (!), forekomsten hos de over 20 ca 10%. Allergi er det veldig mange som har, KOLS – ca 7% av Hordalands befolkning over 40 år. Vi har ikke tall på hvor mange som har hatt hjerteinfarkt, hjertearrytmi, hjertesvikt, hjerneslag, lungefibrose osv, men det er mange. Det betyr at vi aksepterer at i 551 timer i året opptil 20 % av barna på Danmarksplass kan helseeffekter av å være ute. I hele 212 timer bør de samme barna være inne. Og dette er, ALLTID, dagtidstimer. Synes vi det er greit?

Og til slutt, på side 29 står det også at «Det er fremdeles stor usikkerhet når det gjelder helseeffekter ved langvarig gjennomsnittseksponering for NO2». Med andre ord, all grunn til forsiktighet!!

Derfor trenger vi tiltak så fort som mulig, sammen med bedre målinger.

Takk.

Søreide skole: utsett salget

Ordfører,

Byluftlisten støtter utsettelsen av salget av Søreide skole til neste rullering av skolebruksplanen. Vi tror at verdien av å holde muligheten for ny ungdomsskole åpen er høyere enn verdien av å selge med en gang. For å si det finansielt, er opsjonsverdien av å beholde tomten i ett år til større enn rentetapet fra ikke å selge i dag.

Vi er heller ikke overbevist om at området er så uegnet til skoleformål som det som står i saken. Det er ikke noe problem for sentrumsområdet på Søreide å ha en skole der. Se på sentrumsskolene. Parkeringsplasser kan vi gi dispensasjon for, siden det er et sentrumsområde. Det er også mulig å få til samdrift med barneskolen i nærheten.

Denne saken trenger ikke stå for seg selv. Den føyer seg inn i en rekke av saker som handler om ubalanse i tilbudet i bydeler og områder i Bergen. Det er en egen kategori av utbyggingssaker som dessverre bugner over av saker. Et tydelig eksempel fra nyere tid er saken om Brakhaugen næringsområde i bystyremøtet i mai. Området har rikelig med arbeidsplasser, men alt for lite boliger. I debatten om den saken var det skjønn tverrpolitisk enighet om at vi måtte planlegge for en bedre balanse mellom bolig og næring.

Byluftlisten vil understreke viktigheten av denne debatten: I områder der innbyggerne har bolig, jobb, barnehager og skoler i nærheten, vil transportbehovet være lavt. Får vi til dette, balanserte bydeler, har vi gjort noe med selve årsaken til privatbilismen, transportbehovet, uten å byrde folk med en enenste avgiftskrone. Det krever bare god byplanlegging. Derfor har vi fremmet den merknaden sammen med KrF og Venstre som står på skjermen. Og vi håper den kan støttes av alle da alt den gjør er å be om at disse ideene, som vi stort sett er enige om alle sammen, tar steget fra prat til plan.

Takk.

(Sak 201: Behandling av innbyggerinitiativet «Ja til ungdomsskole på Søreide.»)

Tidsdifferensierte bompenger trengs for bedre byluft og mindre kø

Ordfører,

Jeg vil først rette en takk til representanten Båtstrand og Miljøpartiet de Grønne for å ha trukket sin interpellasjon, så vi kunne få behandlet denne saken i dag. Luftforurensningen i Bergen er som et pulsslag. Den ligger i bakgrunnen og topper seg to ganger i døgnet. En gang og kraftigst i morgenrushet, og en gang til som et etterslag i ettermiddagsrushet. Dette er veldokumentert. Dere kan se en graf som viser dette på Twitter. Hvis vi tar en tilfeldig måned, f.eks. september 2012, så ser vi at det gjennomsnittlige nivået for nitrogenoksider kl. 2 om natten en ukedag er 11 milligram per kubikkmeter. Så går det opp til 62 klokken 7-8, før det går litt ned igjen midt på dagen og opp igjen til 47 milligram kl. 14-15. Og så ned igjen, og opp igjen neste morgen, og så videre.

Forurensning som byens puls

Forurensning som byens puls

Hvis vi vil at forurenser skal betale, er det derfor nettopp i rushet at det skal betales mest. Og tilsvarende mindre utenfor rushet. For i motsetning til andre tiltak, handler tidsdifferensiering ikke bare om å begrense trafikken, men kanskje enda mer om å spre trafikken utover døgnet. For kø i seg selv er noe som skaper luftforurensning. Lastebiler som stamper i kø slipper ut ekstra mye svevestøv. Start og stopp betyr økt forurensning, og dessuten mye tapt tid, stress og høy puls.

Ordfører, vi har arbeidet mye sammen med byrådspartiene for å få til en omforent løsning. Byluftlisten foretrekker enstemmige vedtak, for de står seg best over tid. Men underlig nok er byrådspartiene steile i sin motstand mot å bruke prismekanismen for å fordele et knapphetsgode. Forstå det den som vil. Men jeg vil gi rep. Wingsternes rett i en ting: «Dette er en sak som vil gavne luftkvaliteten og bergenserne.»

Bergen trenger at vi bruker bompengeringen som instrument for å bedre byluften. Vi har ventet i mange år, unødvendig lenge, og det er på høy tid å få dette vedtaket på plass. En vinter med giftlokk er en vinter for mye. Dagens vedtak er et viktig skritt i riktig retning.

Takk.

(Sak 200/2014: Interpellasjoner til Bergen bystyre)

Effektiv oppgradering? Muntlig spørsmål om energibruk i bygg som skal oppusses

Bergen kommune er i ferd med å planlegge og gjennomføre store investeringer i oppgradering av offentlige bygg. Det gjelder bl.a. skoler, idrettsbygg og omsorgsbygg. Byråden har tidligere i dag forklart omfanget av disse investeringene. Standarden TEK 10 er minstekrav ved større rehabilitering og nybygg.

Spørsmål: Hvordan kan kommunen bruke denne anledningen til å oppgradere byggene til energiklasse A og dermed redusere energiforbruk og framtidige driftskostnader? Hvordan kan alle gjenværende oljefyrer og elektrokjeler erstattes med klimavennlig varme?