Stikkordarkiv: byspredning

Nei til mer byspredning – ja til balanse i Ytrebygda

Ordfører,

Jeg vil si som kirkefaderen Augustin på slutten av 300-tallet:

Gi meg dyd og måtehold, men ikke ennå.[1]

Dette fremstår som et greit forslag. Området er preget av flystøy og egner seg ikke for boliger. Bybanen går like ved, og flyplassen er også nær. Men det er ikke så enkelt.

En viktig grunn til at denne byen opplever trafikkork og dårlig byluft er at vi har en svært skjev fordeling av arbeidsplasser og boliger, og at arbeidsplasser er perifert lokalisert i forhold til boligområdene. Dette er ikke en utbygging vi trenger: Dette prosjektet vil konkurrere med sentrum, og den velbalanserte Årstad bydel med Mindemyren. Vi stemmer derfor mot denne planen. Takk

[forberedt men ikke lest opp:

La meg utdype. Jeg vil låne noen tall fra Asplan Viak sin presentasjon på Plankonferansen 29. oktober. Hvis vi tar antallet ansatte i et område og deler på hvor mange som bor der, får vi et mål på om det er balanse i dekningen av bosatte og ansatte. Snittet for hele Norge er 0,51, altså ca. to bosatte per ansatt. Bergen har 0,6 ansatte per bosatt, det betyr en del pendling inn til Bergen. Det vet vi jo. Ikke uventet har Bergenhus bydel 1,54 ansatte per bosatt. Men Ytrebygda har også en stor overdekning av ansatte: 0,84. Til sammenligning er tallet for Åsane bare 0,37, langt under landsgjennomsnittet og enda lenger under de 0,6 som gjelder for hele Bergen. Årstad har best balanse med 0,47.

Dette er heller ikke en utbygging vi trenger: Dette prosjektet vil konkurrere med sentrum, og den velbalanserte Årstad bydel med Mindemyren. Vi risikerer at bedrifter flytter arbeidsplasser vekk fra disse områdene som har god kollektivdekning og balanse med bolig og tjenestetilbud. Det er nettopp det som skjedde bl.a. med Telenor da de flyttet fra Telegrafen til Kokstad.

Når vi nettopp har understreket behovet for balansert byutvikling og å unngå byspredning for to saker siden, så skulle jeg ønske at disse intensjonene kunne ha tilbakevirkende kraft.

…]

(Sak 276/2014: Ytrebygda – Flesland)

[1] «Da mihi castitatem et continentiam, sed noli modo.» Bekjennelser 8:7.

Fortsatt nei til bilbasert byspredning.

Dette er ikke fortetting, selv om det er snakk om å fylle inn hus mellom andre hus. Det er bilbasert byspredning slik Byluftlisten ser det. Jeg kommer til å stemme for SVs alternative forslag.

[Fagetaten sier: “Området har få lekeplasser og svært dårlig vegstandard. Det er fagetatens vurdering at området ikke tilføres nye eller forbedrede kvaliteter ved foreslåtte utbygging. Belastningen på området som flere boenheter medfører, vil være større enn de positive virkningene av planen i form av en liten lekeplass og mindre utbedringer av Nesbakken. Vegene i området er så dårlige at de ikke bør belastes med mer trafikk uten en vesentlig utbedring. “]

Som vi så i saken om Mindemyren tidligere i dag: Vi bygger tett sentralt, sånn at “presset på de ytre områdene reduseres”. Denne saken representerer de ytre områdene. Vi må velge mellom konsentrert bybebyggelse og køkaos. Vi bør ikke velge både konsentrert bybebyggelse og køkaos.

(sak 99/2014-Åsane, gnr. 186, bnr. 517 m.fl., Nesbakken 10 og 12, planID 61320000. Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling)

Bygg barnehager der det trengs

Ordfører,

En kan vanskelig være mot en gårdsbarnehage. Bergen kommune har en mangel på barnehageplasser og befolkningsveksten er sterk. Småbarnsforeldre må kjøre på kryss og tvers i kommunen for å få levert barna før en drar på jobb. Fra Byluftlistens perspektiv er barnehagemangelen noe som skaper et unødvendig transportbehov, og som gjør folk nødt til å kjøpe bil, enten de vil eller ei. Derfor støtter Byluftlisten óg byrådet i mer kontroversielle barnehageutbygginger som i Jekteviken og på Skansemyren.

Men, Ordfører; Dette er ingen god sak. Bydelen Laksevåg trenger kanskje flere barnehager, men det gjør ikke området Alvøen, Loddefjord, Mathopen og Vadmyra. Forventet barnetallsutvikling i området er så å si flat. Denne barnehagen vil være bilbasert og skape kjøring på kryss og tvers. Byluftlisten har i år støttet byrådspartiene i lokalt upopulære barnehageutbygginger i Jekteviken og Skansemyren, nettopp fordi det er et stort behov for plasser der. Det ville være inkonsekvent å støtte disse utbyggingene i sentrale områder, for så å støtte perifere utbygginger som denne, der barna må tilføres fra andre områder.

Ordfører, Byluftlisten stemmer imot utbyggingen av denne perifere og unødvendige barnehagen, og fremmer samtidig en merknad som bør kunne støttes selv om en ikke har landet på samme konklusjon.

Merknad: Bystyret ber byrådet prioritere barnehageutbygging i områder hvor det er behov for det.

(Sak 148/13 – Myren barnehage.)

Byspredning med blokker er ikke fortetting

Alle kan ikke ha enebolig og to biler i garasjen. Derfor trenger vi fortetting. Og vi har en god del fortetting i Bergen, særlig langs bybanetraseen, og det er bra. Men som diskutert i spørsmålsrunden i morges, er det mange definisjoner av fortetting.

Sånn som Byluftlisten ser det, handler ikke dette prosjektet om fortetting. Det handler om bilbasert utbygging. Det handler om forklumping og byspredning.

Ved fortetting er jo hovedprinsippet at en bruker eksisterende strukturer, for eksempel ubrukte industritomter og store hager, i områder hvor man allerede har infrastrukturen som trengs. Dette prosjektet er ikke fortetting. Området ligger helt i utkanten av tettstedsbebyggelsen og prosjektet vil føre til byspredning.

Det er langt fra kollektivårer selv om det ligger et busstopp nede i veien. Dessuten er det er lagt opp til en meget generøs parkeringsdekking, 80 boenheter og 123 parkeringsplasser. Så Byluftlisten kommer til å stemme mot dette forslaget.

Det er vanskelig å se den gode fortettingen når all bygging som ikke innebærer eneboliger og tomannsboliger kalles fortetting av enten forslagsstiller eller av kommunen. Det må lages noen kriterier for hva som gir god fortetting.

Flertallspartiene i denne sal sier at den helseskadelige luften i Bergen må bekjempes med langsiktige midler. Vel, denne typen utbygging er nettopp den type beslutninger som har negative konsekvenser for byluften i det lange løp. De som skal bo i disse byggene kommer til å bruke bil, de kommer til å sitte i kø, det vil føre til dårligere byluft, dårlig fremkommelighet, tapte inntekter for næringslivet og generelt en by med høyere blodtrykk.

Hundreogtjuetre parkeringsplasser til 80 boenheter er ikke det samme som enebolig med dobbeltgarasje. På mange måter er det verre. Dette forslaget blir som å bygge en stabel med eneboliger på den ene siden, og en stabel med dobbeltgarasjer på den andre.

Det vi trenger er skikkelig fortetting, ikke byspredning og forklumping av denne typen.

Takk.

(Sak 150-2013: Fana, gnr. 50, bnr. 103, 271, Totlandsvegen, Lindåsmyra, Forslag til reguleringsplan PlanID 17380000)