Stikkordarkiv: Sandviken

Byrådet har rotet til bybaneprosessen, og Sandviken er glemt

Ordfører,

Det er godt at bystyret har samlet seg om at vi ønsker bybane gjennom sentrum og mot nord, til Sandviken og Åsane. Men det er sterkt beklagelig at byrådet ikke har klart å få til en prosess som sikrer et bredt flertall for en fornuftig og faglig forankret trase mot nord. Det forslaget som byrådspartiene har lagt frem er både risikabelt og mangler den brede støtten som et sånt prosjekt krever. En trase som ødelegger sentrale kulturminner, som ikke er utredet, og som blir presset gjennom bystyret med knappest mulig flertall, er ikke noe vi kan være fornøyd med.

Jeg vil særlig fremheve hvordan Sandviken er blitt forbikjørt i denne debatten. Det er svært beklagelig, for det er i Sandviken de største mulighetene for ny by ligger. Særlig Ytre Sandviken har store muligheter for å bosette mange nye bergensere og å gi bedre kvaliteter til dem som allerede bor der.

Som det er nå, passerer 40-50 tusen biler daglig i Ytre Sandviken. Midt i et ellers attraktivt og sentrumsnært område. Dette må vi gjøre noe med. Derfor går vi inn for dagløsningen i Helleveien og flytting av motorveien. Dette vil gi en rask og effektiv bybane med gode løsninger for sykkel og lokaltrafikk. Vi fremmer derfor fellesforslag med Venstre og SV om dette, og støtter subsidiært Arbeiderpartiets forslag som har samme trase i Ytre Sandviken.

Vårt forslag gir stopp ved Sandviken Sykehus, en stor arbeidsplass med mange besøkende og store prosjekter for nybygg like ved i Nyhavn. Vårt forslag har bane i dagen, som er det bybanen er ment for, mens byrådet vil sende banen under jorden i hele Ytre Sandviken. Vårt forslag er også det eneste som garanterer sammenhengende høykvalitets sykkelvei på strekket.

Men Sandviken er blitt yderst stemoderlig behandlet av dette byrådet. Jeg oppforder velgerne til å notere seg hvilke partier det er som vender ryggen til Sandviken, og hvilke partier som ønsker å revitalisere Sandviken ved å velge den beste bybanetraseen.

Hva så med sentrum? Utrolig nok har ikke byrådet klart å bestemme seg for en av traseene som fagfolkene har sagt er mulig. Vi politikere fikk valget mellom å sende banen til høyre for Bryggen, i tunnel ved Peter Motzfeldts gate, eller til venstre for Bryggen, ut til Koengen og i tunnel derfra til Sandviken.

Men i stedet har byrådet sagt: Ikke til venstre for Bryggen, ikke til høyre for Bryggen, men rett gjennom Bryggen. For det er det de foreslår: Et gapende hull i Bryggesporden. Det planlegges en vandalisme man ikke skulle tro var mulig. Forslaget om bybanetunnel ved Kjøttbasaren er simpelthen en nasjonal skandale.

Bybane langs Bryggen er best, sikrest og billigst, og vi støtter oss til vurderingene gjort av fageetaten i Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Statens vegvesen. Vi stiller derfor felles forslag med Venstre, KrF og SV om dette.

Dersom bystyreflertallet ikke tar fornuften fangen og stemmer for bane langs Bryggen, stemmer vi subsidiært for alternativet med innslag i Peter Motzfeldts gate. Dette er ikke vårt foretrukne alternativ, men fagetaten har utredet det og mener det er gjennomførbart, og det vil ikke rasere Bryggen. (Byluftlisten ønsker mest mulig bane fortest mulig, og vi har programfestet at banen skal gå mot nord før vest. Gjennomgående bane er også best for trafikkgrunnlaget.)

I Åsane støtter vi den omforenede løsningen fra komiteen, inkludert miljølokk over motorveien, og det viktige stoppet ved Prestestien, byens største borettslag.

Samtidig med utbygging av bybanen må vi sikre at byen får en sammenhengende og trygg sykkelvei igjennom sentrum og ut til Åsane. Det er ikke tilfresstillende med en sykkelvei som går deler av veien og ikke dekker bykjernen.

Vi stemmer også mot Skansetunnelen. Det er en plan fra forrige århundre om en tunnel som ingen vet hvor skal gå og ingen vet hvor mye vil koste. Denne foreslåtte Bybiltunnelen kommer ikke til å redusere biltrafikken i sentrum. Og det er tvilsom prioritering å bruke milliarder på en tunnel som først og fremst skal trenges som avlastning når Fløifjellstunnelen er stengt.

Sist, men ikke minst: For å sikre en levende by må vi prioritere fremkommelighet for bybane, syklende og gående. Dette vil vi gjøre ved å unngå gjennomganstrafikk i gateløpet Sandviksveien – Nye Sandviksveien – Øvregaten – som skissert i vårt tilleggsforslag sammen med Venstre og SV. Jeg håper alle vil kunne støtte dette tilleggsforslaget.

Takk

Byluftlistens trasevalg for Bybanen til Åsane

Bybanen

Bybanen

Etter interne diskusjoner over to møter har Byluftlisten (BY) kommet fram til følgende trasevalg: 1A, 3Ba, 1Ca (t.o.m. Hesthaugveien) og 2C (f.o.m. Åsane sentrum). BY trekker fram det midtre alternativet 3Ba på delstrekning B (Sandviken) som et særlig godt alternativ. Videre har BY kommet fram til enkelte kommentarer knyttet til de tre delstrekningen. Generelt ønsker BY en nedgang i biltrafikken i sentrum, samlet sett. BY ønsker også et alternativ som sikrer redusert trafikk i Sandviksveien, Nye Sandviksvei, Øvregaten og Vetrlidsallmenning.

 

Del B – Sandviken

BY går inn for midtre alternativ (3Ba) fordi det er best for: Byutvikling, reisetid, plassering av stopp, luftkvalitet, støy og sykkel. For Bybanen, gir alternativet optimale stigningsforhold og mest bane i dagen. Å flytte motorveien i Ytre Sandviken inn i fjell, er et stort, overordnet grep, og en historisk anledning for bydelen. Med dette alternativet går biler i fjell, og bane og sykkel i dagen. BY anser dette som et spesielt godt gjennomtenkt alternativ, med mange fordeler og få ulemper.

3Bb betjener Sandviken dårligere enn 3Ba. Alternativet medfører også en risiko for økt trafikk i Sandviksveien – Nye Sandviksvei – Øvregaten – Vetrlidsallmenning.

BY stiller seg negativ til begge 1-alternativene fordi det blir for trangt, for bratt, for langsomt, griper for mye inn i eksisterende bygningsmasse og gir ikke en tilfredsstillende løsning for sykkel og for den lokale biltrafikken.

BY stiller seg også negativ til alternativ 2 (tunnelalternativet), som ikke betjener Sandviken.

 

Del A – Sentrum

BY vil ikke godta en løsning for sentrum som fører til økt trafikk i Sandviksveien, Nye Sandviksvei, Øvregaten og Vetrlidsallmenning. Løsningen forbi Bryggen (A1) framstår som mindre risikabelt, men BY vil imidlertid ikke utelukke et tunnelalternativ (A2).

 

Del C – Åsane

Forutsatt at det er byutviklingsplaner for Åstveit, støtter BY alternativ 1Ca til Hesthaugveien, og derfra 2C gjennom Åsane sentrum til Vågsbotn. Hesthaugveien er her valgt over Åsane terminal fordi det ligger noe nærmere boligområdene Prestestien og Ulset. Dette vil betjene planlagte bolig- og næringsområder og videregående skoler bedre enn de foreliggende enkeltalternativene i sin rene form.

 

Her er dette innlegget som docx-fil: Byluftlistens trasevalg for Bybanen mot Åsane