Stikkordarkiv: innfartsparkering

Hva kan kommunen gjøre for el-sykling?

El-sykler kan få folk til å sykle lengre. Det er viktig, for i Bergensrregionen er det dessverre slik at folk er bosatt i en smultringformasjon rundt kollektivknutepunktene: Det bor flere noen kilometer unna sentrene, enn det gjør i nærheten av sentrene. Det gjør at veldig mange har en liten reise som må gjøres før de kommer til selve kollektivreisen. Denne reisen bør heller dekkes av sykkel enn av bil. Sykkel har vært seg selv lik omtrent 200 år, men elsykkelens inntreden i markedet kan åpne opp for en aldri så liten mobilitetsrevolusjon.

Bergen kommune bør støtte opp om dette, og tilrettelegge for el-sykler og transportsykler, som stiller helt andre krav til en parkeringsplass enn det vanlige sykler gjør. De er kostbare, og må stå trygt. Transportsykler er store, og trenger mer plass.

Spørsmål: Hva gjør Bergen kommune for å støtte opp om infrastruktur for elsykler ved knutepunkter for kollektivtransport?

Svar (omtrentlig gjengitt): Departementet har utlyst belønningsmidler, 95 millioner kroner. BK og HFK vil søke midler for anlegg på Vestkanten , Åsane og andre terminaler.

Oppfølgning: Fint å høre at man søker midler. Men hva med elektriske sykler? Lading, f.eks., og ekstra sikkerhet siden elsykler er ekstra dyre. 

Svar (omtrentlig gjengitt): Sikkerhet er viktig. Flere sykkeltyper er dyre. Det kommer også et sykkelparkeringshus under Rådhuset, allerede under bygging, det kan bli en modell for flere anlegg.

(Sak 3/2015: Muntlige spørsmål)

Muntlig spørsmål til byråd Rygg om innfartsparkering

Spørsmålet ble stilt i bystyret 20.02.2013. Det skriftlige svaret fra byråden ble mottatt 17.04.2013, og er lagt inn under spørsmålet.

Spørsmål

Byrådet vedtok i november 2011 en tiltaksplan for å redusere biltrafikk og bedre kollektivtilbudet. Innfartsparkering inngikk her som et tiltak for å gjøre kollektivtrafikken mer effektiv. Tanken er at store parkeringsanlegg ved kollektivknutepunkt skal ta imot store mengder bilister som kommer fra mindre sentrale strøk, og kjøre disse inn til arbeidsmarkedet i sentrum og omkringliggende områder med ekspressbusser eller med bane. Folk skal kjøre bil til ytterkantene av byen, og kollektivt videre inn i byen. Flere partier har programfestet dette tiltaket.

Byråden uttalte nylig skepsis til slike parkeringsanlegg under en debatt i Studentersamfunnet med den begrunnelse at de ville legge til rette for økt trafikk mellom bydelene, og at de til tross for å legge til rette for kollektivtransport, ville kunne øke den interne trafikken i Bergen kommune. I tillegg er anleggene arealkrevende og kan føre til at folk kjører bil i stedet for å gå, sykle eller reise kollektivt til kollektivknutepunktet. Dette er en kritikk mot innfartsparkering som har ligget latent en stund, og har blitt nevnt i nyhetsoppslag og rapporter [1] de senere årene, men innfartsparkering blir som oftest omtalt som noe en bør satse på, og noe som må på plass for å få flere til å reise kollektivt.

Spørsmål: Gitt argumentene som er blitt ført for og mot, hva er byrådets nåværende politikk på innfartsparkering?

 

[1] «I litteraturen advares det mot stor tro på nytten av innfartsparkering for å dempe belastningen på veinettet. Innfartsparkeringsplasser kan derimot øke den samlede bilbruken.» Innfartsparkering i Bergensområdet, s. 8.

 

Svar fra byråd Rygg, mottatt 17.04.2013

Byråden anser at dette må bli en diskusjon på sikt, men kommunen har ikke selv planer om å
endre de beslutninger som er tatt.

Avventer en utredning om innfartsparkering som fylkeskommunen har igangsatt alt.

Filip Rygg
Byråd for byutvikling, klima og miljø