Stikkordarkiv: Bystyret

Bymiljøavtale for Bergen

Innlegg ved Lise Rakner til bystyremøte 29. april 2015

Ordfører,

Vi vet hvilke negative økonomiske og helsemessige konsekvenser dagens høye bilandel i Bergen har for byen. Utslipp og støy er en ting, arealforbruk og køproblemer er et annet. Bilbruken er i dag for høy, og må reduseres. Det holder ikke med en relativ reduksjon i forhold til folketallet og vridning mot nullutslippskjøretøy, en total reduksjon av bilbruken er også nødvendig. Det er det også bred enighet om.

Derfor fremmer vi en merknad med krf og venstre om at byrådet fortsetter arbeidet for en reduksjon i biltrafikken.

Vi er også med å fremme et tilleggsforslag med resten av opposisjonen om at en representant fra hvert bystyreparti blir representert i en referansegruppe fordi vi tror det vil styrke arbeidet med å bygge en mer bærekraftig by.

Vi fremmer nytt tilleggsforslag med Krf, V, BY, A, Sp, SV, R og MDG:

«Bystyret ber om at en representant fra hvert bystyreparrti blir representert i referansegruppen»

Vi fremmer merknad med Krf og Venstre «Bystyret understreker det er bred enighet om at Bergen kommune har høyere ambisjoner for reduksjon i biltrafikken enn det stortinget har lagt til grunn for utformingen av bymiljøavtalene. Bystyret ber byrådet fortsette arbeidet for en reduksjon i biltrafikkensom er i tråd med budsjettforliket 2014»

Skiltmyndighet og sykling

Spørsmål stilt av Lise Rakner i bystyrets møte 29. april 2015

Ordfører,

Fra 1. Januar endret Samferdselsdepertementet skiltforskriften slik at politiet ikke lenger er skiltmyndighet. I Oslo har kommunen overtatt skiltmyndigheten. Politiet har gjentatte ganger forhindret kommunen i å skilte på en måte som gjøre det bedre å sykle i byen, spesielt der politiet har motsatt seg sykling i begge kjøreretninger og oppmerking av sykkelbokser., Byråd Guri Melby i Oslo kommune varsler flere og synlinge endringer i hovedstaden utover våren for å forbedre syklistenes vilkår.

1. Hvem overtar skiltmyndighet i Bergen?

2. Vil endringen i skiltmyndighet føre til konkrete endinger for skilting for syklister og/eller andre trafikkantgrupper i Bergen kommune?

Innlegg i bystyret om høyhus på Mølleneset

 

mølleneset

Dette er en vanskelig sak for Byluftlisten. Det er vektige argumenter både for og mot å bygge et høyhus på Mølleneset. Saken framstår også som en prinsippsak i en større diskurs om hvordan Bergen by bør utvikles for å møte befolkningsveksten og svare til lokale og globale miljøproblemer. Denne byen, som møter framtidens utfordringer, skal også oppleves som god for borgerne. De fleste synes enige i at vi bør bygge tett, men bør vi bygge høyt når vi skal skape denne gode framtidsbyen? Foreløpig har vi i Byluftlisten ikke noe klarere svar enn at det spørs på omstendighetene

Så hva er omstendighetene i denne saken? Like bak det tenkte høyhuset, skal Kunsthøgskolen få sitt nye, nedstrippende, men fortsatt betydelige bygg – et bygg som er tiltenkt en rolle som signalbygg for området. Det er tenkt at en “Byallmenning” skal strekke seg fra Kunsthøgskolen og ned til Storelungeren. Byggene rundt foreslås dimensjonert i en menneskelig skala. Da dette høyhuset ikke er en del av noen større plan for området, må vi spørre oss selv hvilken effekt høyhuset vil ha på disse omgivelsene. Denne utbyggingen blir nokså tett, men blir den god?

Fordelen med å bygge høyt her, er at en kan frigjøre plass på bakken da fotavtrykket til et høyhus er mindre. Ulempene er at disse rommene rundt gjerne oppleves som mindre trivelige, at de er trekkfulle og at de har en skygge over seg store deler av døgnet. Fagetaten er tydelig på at bygget vil forringe kvalitetene en prøver å få til i området, og at høyhus er lite egnet for barnefamilier. På den annen side vil imidlertid ikke dette bygget kaste skygger over allmenningen og Kunsthøgskolen før ganske sent på dagen, noe sol- og skyggediagrammet viser

Det frigjorte arealet mot Storelungeren kan bli veldig bra, med plass til bevertning og det hele, men et høyhus er av sin natur ikke til å stikke under en stol. Da bystyret kun skal vedta bygget på volumstadiet, og ikke etter at den arkitektoniske utformingen er klar, synes det risikofylt å vedta et signalbygg når en ikke vet hvilke signaler det vil sende. Byrådet vektlegger forrige høyhusmeldings regel om at signalbygg må ha en ekstraordinær symbolverdi eller ha spesielt betydningsfulle og samlende fellesfunksjoner for allmenheten. Boliger ansees ikke som egnet til å være høye signalbygg. Denne regelen synes imidlertid noe absolutt, og en kan jo spørre seg om et ikke et privat boligbygg med en særlig god arkitektonisk utforming også kunne være et signalbygg. Denne typen spørsmål bør løftes fram i en ny høyhusmelding

Dette bygget vil i kraft av sitt store volum prege området og det vil bli et signalbygg om det bygges. De arkitektoniske kvalitetene er imidlertid helt i det blå. Venstre sitt alternative forslag møter denne innvendingen, og vi vil derfor støtte det subsidiært. Vi vil gjerne se høyhus der de inngår som en del av en større plan for et område. Det er imidlertid ikke tilfellet her, og risikoen for at bygget vil redusere kvalitetene i området rundt, slik fagetaten argumenterer for, synes for høy. Det sitter langt inne for Byluftlisten, som tidligere protestert mot det vi har kalt “etasjekuttyranniet”, å gå imot denne planen, men vi er bekymret for at vil forringe kvalitetene på området mer enn det de ekstra kvadratmeterne på bakken tilfører. Her vil det kanskje bygges tett på Mølleneset, men det er for usikkert om det blir godt til at Byluftlisten kan støtte utbyggingen.

Muntlig spørsmål til byråd Warloe om hindringer i sykkelfeltet i Hagerups vei

Hindringer i Hagerups vei

Muntlig spørsmål til møte i bystyret 22.10.2014. Stilt av vararepresentant Lise Rakner til byråd Henning Warloe.

Sykkelfeltets integritet er et tema som Byluftlisten har tatt opp tidligere i bystyret. Mens det er slik at det ville bli oppfattet som helt absurd og provoserende om noen plasserte et skilt, et bosspann eller parkerte en sykkel midt i en bilvei, er det vanlig at hindringer settes i sykkelfelt uten at noen reagerer. For at flere skal sykle, er det viktig at syklistene har gode veier å sykle på, uten hindringer. Bilister forventer en viss standard på bilveiene, og syklistene må snart kunne forvente en viss standard på sykkelveiene dersom vi skal nå målene om økt sykkelandel.

 

Her er et konkret eksempel på en sykkelvei som trenger utbedring: I Hagerups vei er det satt opp stolper i sykkelfeltene for å hindre biler i å kjøre i sykkelfeltene når de svinger unna fartsputene. Tanken er god, men skaper bare et nytt problem; Stolpene hindrer ikke bare biler i å kjøre i sykkelfeltene, men de forhindrer også syklistene. Og særlig om de har med seg en sykkelvogn.
Jeg spør derfor: Hva vil byrådet vil gjøre for at fremkommeligheten for syklister i Hagerups vei skal bli bedre, samtidig som en unngår at biler kjører i sykkelfeltet?