Stikkordarkiv: Laksevåg

Kirkebukten på Laksevåg: Skryt til byrådet for å planlegge bildeling

Jeg vil først og fremst benytte anledningen til å skryte av byrådet som har lagt inn tre plasser til bildeling og/eller elbil.

La det være sagt: minimum 2 plasser til el-bil eller bildeling er egentlig ganske minimalistisk. Beboerne kommer helt sikkert til å ha minst 2 elbiler på plass fra første dag, når vi ser hvor mange elbiler det er i Bergen allerede nå.

Det bør derfor skilles mellom elbil og bildeling i fremtidige planer. Bildeling kan kanskje ha bruk for for ca. to-tre plasser. Alle P-plasser bør ha lademuligheter (det er ganske enkelt og billig). Snarest mulig bør alle nye biler i byen være utslippsfrie. Det må være vårt mål. Det er også realistisk med dagens teknologi.

Men elbiler og hydrogenbiler tar fremdeles plass. Alle kan ikke kjøre rundt i en elbil i en by. Derfor trenger vi bildeling. Det er et særdeles arealeffektivt tiltak.

Mange i Bergen bruker ikke bil hver dag. Men samtidig er det få i Bergen som bruker bil sjeldnere enn et par ganger i året. I mellomsjiktet trenger vi ordninger som kan gi folk tilgang til kjøretøy uten å måtte ha en hel bil hver. En delebil erstatter mange privatbiler.

Stortinget bør derfor gi hjemmel til å reservere parkeringsplasser i byene for ordninger som tynner ut bilbruken og lar flere bruke færre biler. Her er Sverige og byer som Gøteborg kommet lenger enn oss.

Men altså, jeg skulle gi skryt til byrådet for å nevne bildeling i saksutredningen og innstillingen, og her kommer det: Det var hyggelig å se, og jeg ser frem til neste gang.

(sak 95/2014 Laksevåg gnr 153, bnr 30 m.fl. Kirkebukten bolig- og næringsområde. Arealplan ID62090000. Forslag til deltajregulering 2. gangs behandling)

Trafikksikkerhetsplanen og Nygårdslien skole

Ordfører,

Sikker skolevei er et selvfølgelig gode i seg selv. Det er også viktig for å redusere trafikken og dermed redusere behovet for å bygge ut ny vei. I saken om Lyngbøveien ser det ut til at veien ikke er bred nok til å ha plass til både to kjørebaner og fortau. Den kanskje mest alvorlige konsekvensen av dette er at busser må rygge når de møtes, noe som er svært trafikkfarlig, ikke minst for små barn.

Nå er heldigvis endelig Samferdselsetaten kommet i kontakt med FAU ved Lyngbø skole, og de skal jobbe frem noen tiltak rundt Nygårdslien skole. Men noe som uansett kan vurderes på kort sikt er enveiskjøring for buss nr. 16/17. Et godt eksempel på det samme ser vi i Sollien på Landås der det også går buss i en retning, i en sløyfe. Det har fungert godt i flere tiår på Landås, det kan også fungere i Lyngbøveien. Det bør i hvert fall vurderes. Imidlertid føler vi at det er litt for tidlig å innføre enveiskjøring for all trafikk, og kan derfor ikke støtte Arbeiderpartiets merknad nr. 1 i kveld. Imidlertid støtter vi flere andre tilleggsforslag og merknader, særlig SVs forslag om trafikkreduksjon og fartsreduksjon, barnetråkk og behovet for høyere prioritering av trafikksikkerhet i Bergensprogrammet.

Vi fremmer også en merknad om feilparkerte biler og hensatte konteinere som reduserer sikt og trafikksikkerhet i Lyngbøveien.

Takk.

Merknader fremsatt av Byluftlisten: 

“Bystyret ber Skyss om å vurdere enveis trase for buss i Lyngbøveien på linje 16/17 for å unngå farlig rygging med buss. Bystyret viser til at samme type sløyfe med enveiskjøring brukes på linje 12 i Sollien.”

“Bystyret ber byrådet om å sende parkeringsvakter oftere til Lyngbøveien for å motvirke trafikkfarlig feilparkering og hensetting av konteinere.”

(Sak 36-Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden 2014-2017)

Se også «Innbyggerinitiativet ved Nygårdslien skole fortjener støtte» fra da saken var oppe i bystyret i 2012.

Bygg barnehager der det trengs

Ordfører,

En kan vanskelig være mot en gårdsbarnehage. Bergen kommune har en mangel på barnehageplasser og befolkningsveksten er sterk. Småbarnsforeldre må kjøre på kryss og tvers i kommunen for å få levert barna før en drar på jobb. Fra Byluftlistens perspektiv er barnehagemangelen noe som skaper et unødvendig transportbehov, og som gjør folk nødt til å kjøpe bil, enten de vil eller ei. Derfor støtter Byluftlisten óg byrådet i mer kontroversielle barnehageutbygginger som i Jekteviken og på Skansemyren.

Men, Ordfører; Dette er ingen god sak. Bydelen Laksevåg trenger kanskje flere barnehager, men det gjør ikke området Alvøen, Loddefjord, Mathopen og Vadmyra. Forventet barnetallsutvikling i området er så å si flat. Denne barnehagen vil være bilbasert og skape kjøring på kryss og tvers. Byluftlisten har i år støttet byrådspartiene i lokalt upopulære barnehageutbygginger i Jekteviken og Skansemyren, nettopp fordi det er et stort behov for plasser der. Det ville være inkonsekvent å støtte disse utbyggingene i sentrale områder, for så å støtte perifere utbygginger som denne, der barna må tilføres fra andre områder.

Ordfører, Byluftlisten stemmer imot utbyggingen av denne perifere og unødvendige barnehagen, og fremmer samtidig en merknad som bør kunne støttes selv om en ikke har landet på samme konklusjon.

Merknad: Bystyret ber byrådet prioritere barnehageutbygging i områder hvor det er behov for det.

(Sak 148/13 – Myren barnehage.)

Innbyggerinitiativet ved Nygårdslien skole fortjener støtte

Ordfører,

Foreldreaksjonen ved Nygårdslien fortjener ros for å ha drevet denne saken til det punktet den har nådd i dag. Byluftlisten mener at bystyret kunne gitt Nygårdslien en enda mer konkret håndstrekning ved å sette opp et forum for å finne løsninger på problemene for fotgjengerne i Lyngbøveien. Et forum i form av en beskjeden prosjektgruppe. Vi er derfor med på det alternative forslaget fra opposisjonen om dette.

Uansett handler dette om det viktigste saksfeltet i samferdselspolitikken, nemlig trafikksikring for barn. Sikker skolevei er et selvfølgelig gode i seg selv. Det er også viktig for å redusere trafikken og dermed redusere behovet for å bygge ut ny vei.

For å si det som de sier i militæret, så er trygge skoleveier, som sykkelveier, en styrke-multiplikator. Du får mer transport på begrenset areal, mer transport for begrensede midler.

Den langsiktige, forutsigbare og gode miljøpolitikken finnes i de mange små sakene. Måten vi løser Bergens miljøutfordringer, både de lokale og de globale, er gjennom saker som denne.

For det er utslippene fra mobile kilder som virkelig er Bergens utfordring på klimafronten. I klima-handlingsplanen anslås det at 68 % av klimautslippene kommer fra vegtrafikken. Det er derfor klimaperspektivet må være tilstede i alle saker bystyret behandler som har med hvor folk må forflytte seg (skole, jobb, barnehage, butikk, hjem) og hvordan de gjør det.

Dette er en slik sak. Barn kjøres fordi skoleveien ikke er trygg. Utrygghet fører til mer trafikk. Mer trafikk fører til mer utrygghet. Og så videre. Dette gjelder Nygårdslien og mange andre skoler. Det har også Ungdommens Bystyre nettopp påpekt.

I denne konkrete saken ser det ut til at Lyngbøveien ikke er bred nok til å ha plass til både to kjørebaner og fortau. Derfor virker det for oss som om fortau og enveiskjøring er det mest fornuftige forslaget. Som også representanten Visnes sa på begynnelsen av debatten. Samferdselsetaten er skeptisk til enveiskjøring på grunn av frykt for høyere fart. Det er et søkt argument. Fartsdempere eller trafikkputer burde holde lenge.

Det største problemet med enveiskjøring er antagelig at buss 16/17 til Nipedalen må legges om. Men denne typen enveiskjøring er ikke ukjent i bydelene. Et godt eksempel ser vi i Sollien på Landås der det også går buss i en retning, i en sløyfe. Det har fungert godt i flere tiår på Landås, det bør også kunne fungere i Lyngbøveien.

Det er i de små sakene som denne vi løser byens lokale miljøproblemer. Det er i de hundre små sakene som denne vi reduserer Bergens klimautslipp. Små skritt, men viktige i veien mot et klimanøytralt og utslippsfritt samfunn. Og i denne saken går det globale og det lokale hånd i hånd.

Takk

 

(Sak 311/2012 i Bergen bystyre: Innbyggerinitiativ ihht kommuneloven § 39a – trafikksikring ved Nygårdslien skole)