Stikkordarkiv: fotgjengere

Ja til flere boliger og barnehage på Skansemyren

Ordfører,

Mange vil bo i Bergen. Skansemyren er et attraktivt og sentrumsnært område som tåler mer utbygging. Det er relativt godt betjent med kollektivtrafikk, ved Fløibanen, og det ligger i gangavstand fra sentrum og den nye bybanetraseen. Det er god skoledekning med Christi Krybbe og Krohnengen, og god barnehagedekning. Og det er ikke riktig, som det er blitt sagt, at det ikke er små barn i området. Jeg vet om flere.

Det er altså nødvendig og ønskelig å bygge ut dette området.

Det kan sies at utbyggingsprosjektet kunne hatt en bedre utforming. Det kan godt være. Mange utbyggingsprosjekter kunne hatt en bedre utforming. Og naboer har selvfølgelig rett til å protestere. Men dette alene er ikke et godt nok argument for å si nei til planen. Og det er viktig å ikke redusere antallet boenheter. Bergen sentrum trenger de boligene vi kan få. Da kan vi lette presset på mindre bynære strøk og omegnskommunene.

Løsningen på trafikkproblemer er ikke å ha mindre bygging i sentrum, men å redusere behovet for transport og samtidig ha rasjonell trafikkstyring, inkludert fysiske trafikkdempende tiltak, f.eks. i Skansemyrveien. Flere boliger på Skansemyren betyr at flere vil kunne gå på jobb. Apostlenes hester er generelt et nedprioritert transportmiddel i kommunen vår. Men i en tid da mange har støttemedlemskap på helsestudio, utgjør motbakke-gange et fremragende alternativ.

Jeg vil også fremme en merknad. Det pekes i saken på at barn vil kunne ta Fløibanen til og fra barnehagen. Dette er en praksis som fungerer utmerket på den kommunale barnehagen Granebo og Radiostasjonen, som ligger oppe på Fløien. Merk imidlertid at dette kun er realistisk sammen med barnehageansatte, ikke med foreldre. Dette gjelder derfor kun for barn fra 2-3-årsalderen, og ikke de aller yngste. Like fullt er dette en mulighet som er viktig å benytte, da det vil være til fordel for både barn, foreldre og beboere på Skansemyren.

Takk.

(Sak 55-2013: Bergenhus, gnr. 166, del av bnr. 22 og 241 m.fl. Skansemyrsveien, PlanID 19360000. Forslag til offentlig detaljreguleringsplan , 2.gangs behandling)

Muntlig spørsmål om fotgjengeroverganger og trafikklys

Fotgjengere i sentrum må i dag stå og vente på grønt lys ved lysregulerte overganger, selv om dette er en trafikkgruppe som det bør legges godt til rette for. Samtidig er stillesitting et alvorlig folkehelseproblem der en vet at det å øke andelen gående og syklende vil være en nødvendig del av løsningen. For å prioritere opp de gående i sentrumstrafikken kan en redusere antallet lysregulerte overganger, og i stedet ha flere trafikklysfrie overganger hvor bilene har vikeplikt for fotgjengerne.

Spørreren er kjent med at det finnes planer om å innføre såkalt «shared space» i Kong Oscars gate. Imidlertid er det mange gater der fotgjengere gis lav prioritet, f.eks. Nygårdsgaten, Lars Hilles gate, Småstrandgaten og Fjøsangerveien.

KONSEPTET
Ved å fjerne trafikklysene der det er mulig, vil en redusere skillet mellom de ulike typene trafikkanter. Dette konseptet kalles “Shared spaces”, eller delt område. Grunnideen er at skillet mellom trafikkantene fjernes, og en får såkalte “levende gater”. Det går ut på at ulike trafikkanter, som syklende, gående og kjørende, må dele og forhandle om gaterommet. Dette øker usikkerheten, og denne usikkerheten fører til at bilene må sette ned farten. Trafikksikkerheten økes, sammen med gåendes status i trafikken, på bekostning av bilistenes dominans. Konseptet er godt utprøvet i en rekke byer i mange forskjelllige land.

Spørsmål: Har Bergen kommune planer om å øke fotgjengernes prioritet i trafikken ved å redusere antallet lysregulerte overganger i sentrum? Vil byrådet vurdere å legge til rette for at flere fotgjengeroverganger blir trafikklysfrie?