Månedlige arkiver: april 2011

Skal kjøre, ikke ta billetter

Neste vinter vil vi sannsynligvis ha nye episoder med fare for helseskadelig luft, der det vil bli nødvendig med restriksjoner på biltrafikken i Bergen. Da er det svært viktig å ha et kollektivsystem som fungerer bedre enn det vi har i dag. Fylkeskommunen bør derfor prioritere å få billettsalget av bussene før vinteren kommer.

Byluftlisten vil at bussjåførene skal bruke tiden sin på å kjøre buss, ikke selge billetter. Vi har mangel på bussjåfører, og verdifull tid går tapt for alle reisende med dagens ineffektive system. Derfor vil Byluftlisten ha salg av billetter i kiosker og butikker. De som insisterer på å kjøpe billetten på bussen når et slikt system er på plass, vil måtte betale et påslag, f.eks. kr. 15 per gang.

Beregninger fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) tilsier at tid ved holdeplass utgjør en femtedel av reisetiden for busser i byer. Om vi får redusert tiden ved holdeplass tre fjerdedeler ved å ta billetteringen av bussen – ikke urealistisk gitt dagens omstendelige system – vil en det som nå er en halvtimes busstur gå unna på ca. 25 minutter. Det blir som å ha seks busser i stedet for fem, til samme pris. Dessuten kommer folk fortere frem og får bedre plass inne på bussen.

Fylkeskommunen er ansvarlig for Skyss og prioriteringene som Skyss står for. Etter fylkestingsvalget vil derfor Byluftlisten be Skyss om å utarbeide en plan for å få salg av enkeltbilletter og klippekort vekk fra bussene innen utgangen av 2011. Dette handler om å spare tusenvis av transaksjoner hver dag, og må derfor prioriteres høyere enn f.eks. fornying av månedskort på internett.

Dersom Skyss ikke får til å lage en realistisk plan, vil det bli nødvendig å sette jobben ut til andre som kan få dette til. Vi kan da begynne med å spørre Ruter i Oslo, som allerede har et distribusjonssystem for enkeltbilletter og fleksikort i kiosker, butikker og på nett.

Ruters system vil sannsynligvis også kunne distribuere billetter som kan leses av Skyss sitt eksisterende elektroniske system på buss og bane. Men om dette skulle skjære seg, kan vi i verste fall innføre et parallelt system med mekanisk stempling av billetter i noen år. Oslo kommer snart til å ha mange stemplingsautomater til overs som Bergen sikkert vil kunne overta for en billig penge.

Byluftlisten har ikke funnet opp ideen om å få billettsalget av bussene. Men vi lover at vi vil prioritere denne saken dersom vi kommer i posisjon i fylkestinget til høsten. Bedre forutsigbarhet, hastighet og produktivitet for bussene er helt nødvendig for at flere skal kunne velge kollektivtrafikk og la bilen stå. Og flere må la bilen stå om vi skal få slutt på den helseskadelige luften i Bergensdalen.

Frøy Gudbrandsen og Endre Tvinnereim

BA, 8. april 2011, s. 18

For dårlig på sykkelsiden!

Bergen sentrum er i krise når det gjelder sykkelplanlegging. BA påpeker onsdag 13.04 at det ikke tilrettelegges for sykling i Bergen sentrum parallelt med at gater graves opp i forbindelse med andre veiprosjekter. Dette skjer til tross for at Byrådet har bestemt seg for å bruke over 150 millioner kroner i året på sykkeltraséer i Bergen i de kommende årene.

I de tilfellene hvor det faktisk legges til rette for syklister, velges en løsning med saget brostein i én meter bredde inn mot fortauet. Dette er ikke god tilrettelegging for sykling og skaper dårlig trafikksikkerhet. Syklistene har bruk for sitt eget areal for å bli prioritert i trafikken i sentrum, og én meter brede felt er alt for smalt. I Danmark er minste anbefalte bredde for enveiskjørte sykkelveier 2.2 m. Dette gir mulighet for forbipassering innenfor sykkelfeltet, noe som er nødvendig ettersom syklister sykler med ulik hastighet.

Det er helt nødvendig med en rask avklaring på hvor hovedrutene for syklister skal gå gjennom sentrum slik at utbyggingen av disse kan skje når det uansett graves i gatene. Det finnes gode utredninger om hvordan det kan tilrettelegges for sykling i Bergen sentrum. At ikke disse er tatt til følge er nok et symptom på byrådets neglisjering av sykkelen som transportmiddel.

Byluftlisten vil ha et system med gjennomgående, sammenhengende sykkelveier der syklister er synlige og har høy prioritet i trafikkbildet. Sykkelveiene må være tilstrekkelig brede, og syklistenes synlighet og prioritet i veikryss må forbedres.

Lea T. Oppedal, Ingelinn Aarnes, Kerim H. Nisancioglu
BA, 16. april 2011, s. 22

Diesel i Duesund—bensin i Bergen

Mange av dem som må kjøre bil i Bergen vil gjerne velge et kjøretøy som er så bra for byluften som mulig. Derfor er det svært alvorlig at Kjetil Lund (AP), statssekretær i Finansdepartmentet, sprer forvirring ved å implisere at det ikke er så nøye for byene om folk kjører bensin- eller dieselbil: ”Nye krav i EU gjør at dieselbilene får stadig lavere uslipp av bl.a. NOx og partikler. … Fra 2014 innebærer nye krav at dieselbiler slipper ut nesten like lite NOx som bensinbiler” (BT 26.03.11).

Det Lund kanskje sikter til er at det fremtidige EU-kravet for dieselbiler (det såkalte Euro 6-kravet) er at NOx-utslippene skal være maksimum 80 mg/km i 2014, ned fra dagens 180 mg/km. Til sammenligning er dagens NOx-krav for bensin (Euro 5) maksimum 60 mg/km.

Men det at kravene skal komme nærmere hverandre i fremtiden betyr ikke at utslippene fra dieselbiler blir nesten like lave som fra bensinbiler: Byluftlistens utregninger viser at bensinmodellene av de fem mest solgte biltypene allerede er nede i 24 mg/km. Det går faktisk fint an å kjøpe bensinbiler i dag som slipper ut mindre enn 15 mg NOx/km.

Faktum er at nye dieselbiler slipper ut svært mye mer NOx enn de aller fleste bensinbiler – nye som gamle. For de to mest solgte modellene i 2010 – Volkswagen Golf og Volvo V70 – slipper en dieselmodell ut 13 ganger så mye som en tilsvarende bensinmodell.

Byluftlistens oppfordring til alle som kjører i byen og som skal kjøpe bil er derfor: Tenk på byluften. Velg en bil med så lavt NOx-utslipp som mulig.

I Bergen har vi aldri hatt så høye utslipp av NOx som vi har i år, og det er to grunner til dette. For det første har vi aldri tidligere hatt så mye biltrafikk. For det andre har bilparken aldri før vært så dominert av dieselbiler. Kunnskapen vår om hvor helseskadelig NOx-forurenset luft er for friske og syke, gamle og unge, er bedre enn noensinne. Vi i Bergen trenger bedre byluft nå. Da må dieselbilandelen ned.

Det er direkte merkelig at Lund impliserer at regjeringens avgiftspolitikk ikke favoriserer dieselbiler. I følge Lund gir BT et feilaktig ”inntrykk av at regjeringen har ønsket at flere skal kjøpe dieselbiler.” Men tallenes tale er klar. Fire av fem nye personbiler solgt i Norge siden regjeringen la om avgiftene i 2007 har vært dieselmodeller. Om regjeringen ønsker det slik eller ikke er fullstendig irrelevant. Faktum er at dagens avgiftsordning fører til kjøp av dieselbiler, med svært skadelige følger for folkehelsen i byene.

Regjeringen er simpelthen utydelig når det gjelder dieselbiler i byene. Er Lund & co. enige med Byluftlisten i at for dem som må ha bil, så er diesel er greit i Duesund, mens bensin er best i Bergen? Vil de i så fall la Bergen innføre utslippsdifferensierte bompenger (byluftmerket) i tillegg til køprising? Eller stopper de halvveis ved køprising, som ikke vil redusere andelen dieselbiler i Bergen?

Endre Tvinnereim og Marte Jürgensen, Byluftlisten