Månedlige arkiver: april 2015

Boligsoneparkering

Innlegg ved Lise Rakner til bystyremøtet 29. april 2015

Utviklingen i andelen av elektriske biler er svært positivt og helt nødvendig. Utslipp fra transportsektoren må bli tilnærmet null i løpet av de neste tiårene for at Norge og Bergen skal nå sine klimaforpliktelser. Lokalt gir det også store fordeler, elbiler har som kjent ingen utslipp av Nox, CO2 eller svevestøv som stammer fra forbrenning. Et annet viktig moment, spesielt i tett bebyggelse som Bergen, er støy. Elbiler støyer vesentlig mindre enn fossilbiler, gitt lave hastigheter. I dag er det statlige incentiver for å kjøpe elbiler, men det er i Bergens beste interesser og også gi lokale incentiver for å velge elbil over fossilbil og her bør de nye parkeringsforskriftene også gjenspeile den pågående og nødvendige vridningen mot elektrifisering av transportsektoren.

BY fremmer derfor et tilleggsforslag hvor vi foreslår å gi rabatt til elbiler i boligsoneparkeringen!

Bymiljøavtale for Bergen

Innlegg ved Lise Rakner til bystyremøte 29. april 2015

Ordfører,

Vi vet hvilke negative økonomiske og helsemessige konsekvenser dagens høye bilandel i Bergen har for byen. Utslipp og støy er en ting, arealforbruk og køproblemer er et annet. Bilbruken er i dag for høy, og må reduseres. Det holder ikke med en relativ reduksjon i forhold til folketallet og vridning mot nullutslippskjøretøy, en total reduksjon av bilbruken er også nødvendig. Det er det også bred enighet om.

Derfor fremmer vi en merknad med krf og venstre om at byrådet fortsetter arbeidet for en reduksjon i biltrafikken.

Vi er også med å fremme et tilleggsforslag med resten av opposisjonen om at en representant fra hvert bystyreparti blir representert i en referansegruppe fordi vi tror det vil styrke arbeidet med å bygge en mer bærekraftig by.

Vi fremmer nytt tilleggsforslag med Krf, V, BY, A, Sp, SV, R og MDG:

«Bystyret ber om at en representant fra hvert bystyreparrti blir representert i referansegruppen»

Vi fremmer merknad med Krf og Venstre «Bystyret understreker det er bred enighet om at Bergen kommune har høyere ambisjoner for reduksjon i biltrafikken enn det stortinget har lagt til grunn for utformingen av bymiljøavtalene. Bystyret ber byrådet fortsette arbeidet for en reduksjon i biltrafikkensom er i tråd med budsjettforliket 2014»

Skiltmyndighet og sykling

Spørsmål stilt av Lise Rakner i bystyrets møte 29. april 2015

Ordfører,

Fra 1. Januar endret Samferdselsdepertementet skiltforskriften slik at politiet ikke lenger er skiltmyndighet. I Oslo har kommunen overtatt skiltmyndigheten. Politiet har gjentatte ganger forhindret kommunen i å skilte på en måte som gjøre det bedre å sykle i byen, spesielt der politiet har motsatt seg sykling i begge kjøreretninger og oppmerking av sykkelbokser., Byråd Guri Melby i Oslo kommune varsler flere og synlinge endringer i hovedstaden utover våren for å forbedre syklistenes vilkår.

1. Hvem overtar skiltmyndighet i Bergen?

2. Vil endringen i skiltmyndighet føre til konkrete endinger for skilting for syklister og/eller andre trafikkantgrupper i Bergen kommune?