Stikkordarkiv: sykkelvei

Muntlig spørsmål til byråd Warloe om hindringer i sykkelfeltet i Hagerups vei

Hindringer i Hagerups vei

Muntlig spørsmål til møte i bystyret 22.10.2014. Stilt av vararepresentant Lise Rakner til byråd Henning Warloe.

Sykkelfeltets integritet er et tema som Byluftlisten har tatt opp tidligere i bystyret. Mens det er slik at det ville bli oppfattet som helt absurd og provoserende om noen plasserte et skilt, et bosspann eller parkerte en sykkel midt i en bilvei, er det vanlig at hindringer settes i sykkelfelt uten at noen reagerer. For at flere skal sykle, er det viktig at syklistene har gode veier å sykle på, uten hindringer. Bilister forventer en viss standard på bilveiene, og syklistene må snart kunne forvente en viss standard på sykkelveiene dersom vi skal nå målene om økt sykkelandel.

 

Her er et konkret eksempel på en sykkelvei som trenger utbedring: I Hagerups vei er det satt opp stolper i sykkelfeltene for å hindre biler i å kjøre i sykkelfeltene når de svinger unna fartsputene. Tanken er god, men skaper bare et nytt problem; Stolpene hindrer ikke bare biler i å kjøre i sykkelfeltene, men de forhindrer også syklistene. Og særlig om de har med seg en sykkelvogn.
Jeg spør derfor: Hva vil byrådet vil gjøre for at fremkommeligheten for syklister i Hagerups vei skal bli bedre, samtidig som en unngår at biler kjører i sykkelfeltet?

Reklamer

Skriftlig spørsmål med svar: Gjennomgående sykkelvei i Michael Krohns gate

Skriftlig spørsmål fra Endre Tvinnereim (BY) til byråd Filip Rygg. Ryggs svar finner du nederst i innlegget.

Sendt inn 4. april 2013. Stilles i Komite for miljø og byutvikling 11. april 2013.

 

Bakgrunn:

Syklister som bruker Michael Krohns gate påpeker at sykkelfeltene er oppstykket og virker lite gjennomført. For eksempel stopper sykkelfeltene plutselig flere steder, og midlertidige hindringer i sykkelfeltene som parkerte biler forekommer hyppig. Flere steder tvinges syklister ut i veibanen,  og stadige skifter mellom sykkelfelt og bilvei reduserer trafikksikkerheten og syklistenes trygghetsfølelse.

 

Det bygges mange boliger i området. DnB og flere andre selskaper kommer til å flytte mange arbeidsplasser til området. Transportbehovet er derfor økende. Gode løsninger for transportsykling er nødvendig for å gjøre området tilgjengelig.

 

Spørsmål:

Hvilke planer har kommunen for å bygge en gjennomgående løsning for sykling mellom Solheimsgaten og Puddefjordsbroen?

 

Svar  fra byråden

Svar:
Michael Krohns gate ble opprustet i 2005. Utfordringen da var å finne løsninger for både syklister, fotgjengere og varelevering, samt gi noe plass parkeringsbehovet i gaten. Løsningen ble slik vi kjenner den i dag. Med det fokus en har på etablering av hovedsykkelruter, er det ingen konkrete planer for å gjøre nye tiltak i gaten.

 

Byråden vil for øvrig peke på at Damsgårdsveien kan fungere som tverrforbindelse når den nå rustes opp i forbindelse med den pågående transformasjonen langs Puddefjorden.

 

Filip Rygg
Byråd for byutvikling, klima og miljø