Stikkordarkiv: skole

Skriftlig spørsmål og svar om bussing av elever (Komite for finans)

Svar på skriftlig spørsmål nr 13 i KFIN 130612 fra repr Endre M. Tvinnereim (BY)
vedr bussing av elever.

Representanten Endre M. Tvinnereim (BY) har til komiteens møte 13.06.12 fremsatt følgende skriftlige spørsmål:

«Hvor mange elever i grunnskolen i Bergen sendes i dag med buss til en annen skole enn den de egentlig sogner til? (Vi spør ikke her om ordinær skolebuss). Hvor mange elever vil etter planen bli busset til skolen ved utgangen av skoleåret 2012-13?

Svar:

Det busses elever i dag fra Landås, Ny-Krohnborg, Nattland og Hellen skoler. For Landås og Ny-Krohnborg busses alle elevene, henholdsvis 358 og 243. For Nattland og Hellen busses mindre elevgrupper, 44 fra hver skole. Totalt busses det nå 689 elever til andre skoler. Ved utgangen av skoleåret 2012/2013 forventes det at Nattland, Ulsmåg og Hellen skole har elever som busses til andre skoler. Nattland vil da busse hele barnetrinnet med 413 elever til Sædalen mens nybygg/rehabilitering av skolen pågår, Ulsmåg vil busse 203 elever og Hellen 56 elever. Totalt 672 elever, eller 2 % av den totale elevmassen i Bergen som er 28826. Det er selvsagt knyttet usikkerhet til tallene frem i tid, grunnet endringer i elevtall, eventuelt omdisponeringer lokalt på skolene, samt eventuelle uforutsette forhold som kan påvirke
fremdriftsplaner for byggeprosjektene.

Liv Røssland
Byråd for finans, eiendom og eierskap

Skriftlig spørsmål og svar om plan for brakkeskoler til Komite for finans

Svar på skriftlig spørsmål nr 12 i KFIN 130612 fra repr Endre M. Tvinnereim (BY)
vedr plan for brakkeskoler.

Representanten EndreM. Tvinnereim(BY) har til komiteens møte 13.06.12 fremsatt følgende skriftlige spørsmål:

«Hvor stor andel av Bergens grunnskole elever har nå sin daglige skolegang i midlertidige bygg (brakker)? Hvor stor regner byrådet med at andelen skal være ved utgangen av 2012? Har byrådet en plan for å avvikle bruken av brakker og få alle elever inn i permanente skolebygg? I såfall, når skal alle elever være ute av brakkene og inne i permanente skolebygg ifølge planen?»

Svar:
Paviljongbygg ved skolene er plassert der av ulike årsaker. Det kan være som erstatningslokaler ved rehabilitering eller nybygg, som erstatningslokaler for utrangerte bygg, som midlertidige lokaler i påvente av nybygg eller som midlertidige lokaler grunnet midlertidig høyt elevtall.

Følgende skoler har elever i paviljonger i dag (ca antall elever i parantes): Garnes (120), Søreide (116), Mjølkeråen (94), Slåtthaug (120), Lone (82), Skeie (150), Damsgård (50), Alvøen (190), Ulsmåg (151), og Nattland (120). Dette utgjør 1175 elever av totalt 28826 elever i Bergen eller 4 % av det totale elevtall. Paviljongene på Garnes, Søreide, Damsgård, Ulsmåg og Nattland skal utfases når disse skolene gjennomfører byggeprosjektene.
Økt/endrede paviljongbehov neste år er grunnet flere store byggeprosjekt. Ved utgangen av 2012 regner vi med at Ulsmåg vil ha 270 elever i paviljonger (119 flere enn i dag), Nattland 369 elever og Møhlenpris 165 elever, samt Varden skole med ca 100 elever. Dette utgjør 904 elever (651 flere enn i dag). Til sammen vil da 1826 elever være i paviljongbygg (6 % av det totale elevtall). Det gjøres oppmerksom på at paviljongene som etableres er av høy standard, har godt inneklima og er meget godt egnet til undervisningsformål. Vi således på ingen måte om annenrangs undervisningslokaler!

Det er et omfattende rehabiliteringsprogram som skal gjennomføres ved en rekke skoler. Først ved de 11 som nå er ferdig kartlagt. Videre kartlegging av resten av de 89 bergensskolene som skal foregå frem til 2014 vil muligens avdekke at noen av skolene kan ha lignende behov.
Dette betyr at det sannsynligvis også i fortsettelsen til enhver tid vil være skoler som er under bygging/rehabilitering slik at det vil være elever som enten må busses til andre skoler i en periode eller i en periode ha opphold i midlertidige bygg. Bruken av disse avvikles etter hvert som fremdriften ved byggeprosjektene går sin gang.

Liv Røssland
Byråd for finans, eiendom og eierskap

Høring om skoleforfallet i Bergen

Komite for oppvekst har bestemt at det skal arrangeres en åpen høring om vedlikeholdssituasjonen i bergensskolen, etter krav fra partiene A, V og R. Høringen finner sted onsdag 28. mars 2012 kl. 08.30 – 16.00 i Bergen rådhus, møterom 224/225. Høringen omfatter flere byrådsavdelinger, i tillegg til at enkelte utenfor kommunens administrasjon er invitert.

Programmet for høringen kan du laste ned her. Meld inn spørsmål til oss (byluftlisten@gmail.com eller endrem.tvinnereim@bergen.kommune.no) så skal vi samle dem opp og stille dem i høringen.

Nybygg til Landås skole

Som nykommer i bergenspolitikken undres jeg på hvordan vi kunne komme så langt som dette med Landås skole og de andre 19 skolene som mangler inneklimagodkjenning. Hvis vi vedtar ny Landås skole i dag, betyr det at den kommer til å bli bygget snart? Eller kommer vi til å komme tilbake til saken i 2018?

Byrådspartiene sier det aldri har vært brukt mer penger på opprustning og vedlikehold av skoler i Bergen. Men likevel ligger vi i bunnsjiktet når det gjelder inneluft og godkjente skoler nasjonalt.

Når så mye penger blir brukt til så liten effekt, må man lure på kompetansen til dem som styrer. For eksempel ble flere millioner brukt på å holde Landås skole flytende like før skolen ble stengt.

Byrådet har håndtert skolesaken på en svært dårlig måte. De ser også ut til å ha fått dårlige råd fra sin egen helsevernetat. Vi synes dette er meget problematisk.

Jeg synes også at byrådspartiene slipper altfor lett fra ansvaret sitt når de sier at ansvaret går tilbake en hel generasjon. De har hatt flertall de siste 9 årene, de har prioritert for eksempel å kutte eiendomsskatten. Hvis de ikke vil ta ansvar for dette, hva tar de da ansvar for?

Når det gjelder OPS, så har ikke Byluftlisten noen prinsipiell posisjon. Vi kan godt eksperimentere med OPS, som vi nå gjør for eksempel med Søreide skole. Men jeg føler at det tryggeste i denne saken er bygg i egen regi. Så kan vi i fremtiden lære av hva som fungerte best.

(Sak 46)

Hvorfor har byrådet bestridt faglige råd om Landås skole?

Muntlig spørsmål fra rep. Endre Tvinnereim (Byluftlisten), stilt i møte i Bergen bystyre 23. januar 2012:

Landås skole ble stengt 13. januar etter at byrådet anså det som uforsvarlig å fortsette undervisningen der.
Jeg tar dette personlig. Jeg gikk selv på Landås, og har fadderbarn som går på skolen.
Sintefs rapport[1] om forholdene ved Landås skole beskriver helseproblemer hos ansatte og elever ved skolen over lang tid, grunnet fukt og manglende ventilasjon. Kanskje det mest graverende utsagnet er følgende:

”Byggeier har i liten grad vist vilje til å ta tak i disse realitetene. Det virker som byggeier heller har fokus på å bestride forelagt dokumentasjon og gjennomføre perifere og utsettende tiltak.”

Sintefs uttalelse vitner om en ukultur i Bergen kommune når det gjelder å ta hensyn til helsen til elever og lærere. Personer i administrasjon og/eller byråd har dermed forårsaket at elever og lærere har måttet bli værende på skolen mye lenger enn helsemessig forsvarlig. Dette vitner uvanlig tydelig om at noen, kanskje flere, har vanskjøttet sitt embete.
Spørsmål:
Hvorfor har byrådet bestridt dokumentasjonen på at forholdene ved Landås skole er helseskadelige?

[1] ”Vurdering av inneklima ved Landås skole, Bergen, etter langvarige fuktskader: Forsvarlig bruk av bygningene frem til 15. juli 2012?” Elisabeth Haugen og Trond Bøhlerengen. 8. desember 2011.