Vegvesenet svarer om midtre bybanealternativ i Sandviken

Bybanen

Bybanen

Statens vegvesen (SVV) la i Komite for miljø og byutvikling (KMBY) fram sine anbefalinger til trasevalg for bybanen mot Åsane. De anbefalte midtre alternativ med forlenget Fløyfjellstunnel. Dag Skansen (H) stilte i den anledning følgende spørsmål til vegvesenet:

1.       Vil en lang tunell være mulig å gjennomføre rent tidsmessig med oppstart etter ferdigstillelse av strekningen Lagunen – Flesland i 2016?

2.       Vil løsningen sementere E39 i dagens trase og vil en forutsetning kunne være å gå inn for en omlegging av E39 via Arnadalen, slik at man kan dimensjoner ut fra det fremtidige perspektiv dette innebærer.

3.       Hvilke konsekvenser får dette valget for dimensjonering av en forlengelse av Fløyfjellstunellen, også sett i forhold til dagens dimensjonering i forhold til fagetatens anbefaling.

4.       Kan man klargjøre usikkerheten knyttet til av- og påramping i fjell, og tydeliggjøre om dette kan gjennomføres uten omfattende dispensasjoner og dertil større usikkerhet mtp tidsaspektet.

 

Disse spørsmålene ble besvart av Magnus Natås fra Statens vegvesen:

 

Som du ber om sender vi over vårt svar på spørsmålene fra KMBY.  Disse er også formidlet i møte med byrådsleder/byråd, der vi fredag ble invitert til å legge fram vårt syn omkring alternativ 3B.  Vi viser ellers til vår uttale til KU og tilleggsutredningene, og vedlagt fil.

Nytt siden fredag er at Vegdirektoratet i dag har behandlet fravikssøknaden for forlenget Fløyfjellstunnel.  Vi har fått opplyst at søknaden vil bli godkjent, og at skriftlig svar vil oversendes i løpet av en ukes tid.

 

Uavhengig av hvilken trase som velges er dette et komplisert prosjekt med potensielle konflikter langs større deler av strekningen fra sentrum til Åsane.  Usikkerhet hefter derfor ved alle alternativer både når det gjelder framdrift for regulering/prosjektering, byggetid, og kostnader.

Disse hovedpunktene vil vi utdype nærmere i egne avsnitt under:

 

·         Alternativ 3Ba planlegges som ett prosjekt, og gjennomføres best som en helhet.

·         Antatt tidspunkt for byggestart vil være det samme som for andre alternativer.

·         Total byggetid for alternativ 3Ba antar vi vil være rundt 5 år. Dette er rundt ett år lenger enn det som er antydet for andre alternativer (også usikkert).

·         Kostnadsforskjellen mellom 3Ba og 1Ba/1Bb er relativt liten. For det første er bybanetraséen i 3Ba hhv 0,5/1,1 kilometer kortere. Samtidig legges banen i dagens vegtrasé i stedet for tunnel.  Dersom alternativ 1Ba/1Bb/2B velges vil tilleggskostnader for å bygge sykkelveg mellom Sandviken (reperbanen) og NHH bli store.  Disse er foreløpig ikke beregnet.

·         Alternativ 3Ba med forlenging av Fløyfjellstunnelen vil ikke «sementere» situasjonen på Nygårdstangen, eller endre forutsetninger i forhold til en framtidig Ringveg øst. Alternativet gir etter vårt syn heller ikke en konkurransevridning mellom bil og kollektivtrafikk.

 

 

Alternativ 3Ba som ett prosjekt

Mange synes å ha en oppfatning av at alternativ 3Ba er to enkeltstående prosjekter der det ene («bybaneprosjektet») er avhengig av det andre («riksvegprosjektet»).  Dette er ikke slik vi ser det.  Som de andre bybanealternativene er hele 3Ba et bybaneprosjekt – planlagt, prosjektert og gjennomført under ett slik vi er vant til fra de tre første byggetrinnene.  Forskjell mellom alternativ 1Ba/1Bb og 3Ba er at alternativ 3Ba forventes å ha noe lengre byggetid, og i utgangspunktet koster    4-700 mill. kr mer. Når kostnad for sykkelveg mellom reperbanen og NHH legges til i alt 1Ba/1Bb, vil den totale forskjellen mellom alternativene utjevnes, se avsnitt om kostnader.

Forlenging av Fløyfjellstunnelen vil være en delentreprise innenfor det samlede prosjektet. Driving av vegtunnel kan gjerne også være i samme entreprise som driving av bybanetunneler dersom det er mest hensiktsmessig og kostnadseffektivt.  For øvrig inneholder også alternativ 1Ba/1Bb en vegtunnel på 700 meter fra Sandviken brygge til Sandviken sykehus.

 

Planleggingstid og byggestart som for andre alternativer

Ønsket om kontinuerlig bygging er viktig.  Vår klare oppfatning er at alternativ 3Ba mellom Sandviken og Eidsvåg ikke vil ha lengre planleggingstid enn 1Ba/1Bb/2.  Tidspunkt for byggestart vil derfor være det samme som i andre alternativer.   Uavhengig av hvilket alternativ som velges gir dette en svært ambisiøs tidsplan for planlegging/prosjektering.  Alle alternativer er kompliserte og konfliktfylte, med usikkerhet i planfasen.

I 3Ba vil selve Fløyfjellstunnelen være en relativt enkel/standard sak å regulere/prosjektere. De mest utfordrende delene ligger her i Eidsvåg (gode avbøtende tiltak mot vannet/Øvre Eide gård) og rundt bybanestoppet ved Sandviken kirke (lavtliggende stopp ved kondemnerte boligblokker i Ladegårdsgaten). Samtidig unngår en alle konfliktfylte forhold på strekningen Slaktehustomten-Sandviken brygge, i Nyhavnsveien, og ved NHH. Vi har også fått opplyst at Bergen kommune vil følge opp vårt krav om regulering av sammenhengende sykkelveg mellom Sandvikstorget og Eidsvåg. Dersom alternativ 1Ba/1Bb velges, vil det bety at en må regulere og gjøre de samme arealinngrepene mellom reperbanen og NHH som i alternativ 3Ba.  I forhold til regulering ligger konfliktene her særlig ved arkitekthøgskolen og ved Munkebotn, der sykkelveg vil kreve arealinngrep på oppsiden uten at beboerne samtidig får fjernet biltrafikken som i 3Ba.

 

Samlet byggetid for 3Ba

Vi anslår en byggetid for Fløyfjellstunnelen på tre år. Strekningen Sandviken (reperbanen)-Eidsvåg kan da klargjøres etter ca. tre år for bygging av bane/sykkelveg i dagens vegtrase.  Dersom dette kan fullføres på to år, vil det da gi en samlet byggetid på rundt 5 år for alternativ 3Ba.  Det er klart at forlenging av Fløyfjellstunnelen må starte fra første dag i prosjektet.  Parallelt med forlenging av tunnelen kan det selvsagt pågå arbeid og forberedelser på andre delparseller. Dette må avgjøres innenfor en samlet prosjektplan.  Det er så langt vi vet antydet en byggetid for alternativ 1Ba/1Bb på rundt 4 år (også usikkert).  Slik vi ser det vil alternativ 3Ba ha noe lengre byggetid enn 1Ba/1Bb.

 

Små forskjeller i totale investeringskostnader

Kostnadsforskjell mellom 3Ba og 1Ba (uten bybanestopp ved Nyhavn/Sandviken sykehus) er i utgangspunktet 700 mill. kroner (jfr KU-rapport figur 5.53). Kostnadsforskjellen mellom 3Ba og 1Bb er tilsvarende 400 mill. kroner.   Men, dersom alternativ 1Ba/1Bb/2B velges vil tilleggskostnader for sykkelveg mellom Sandviken (reperbanen) og NHH bli store. Hvor mye dette vil koste er foreløpig ukjent.  Sykkelveg må da etableres langs hovedvegen ved å bygge om vegen med trafikk på.  Arealinngrep vil være de samme som i alternativ 3Ba, men vegen og biltrafikken vil ikke erstattes med bybane/sykkelveg.  Også nødvendige sikkerhetstiltak i krysset ved Sandviken sykehus vil gi tilleggskostnader i de øvrige alternativene.   Dette vil også være nødvendig for videre byutvikling på Nyhavn/Hegreneset.

 

Kostnad for Bybanen mot Åsane

 

Om «sementering» av Nygårdstangen, og konkurransevridning mellom bil og kollektivtrafikk

Fløyfjellstunnelen – forlenget eller ikke – vil også med Ringveg øst være en høytrafikkert hovedåre inn mot sentrale deler av Bergen. Det faktiske trafikknivået vil i stor grad bestemmes av hvilke alternativer til bilbruk som tilbys, og hvilke restriksjoner som i framtiden legges for bilkjøring til/fra området innenfor en ringveg.  Som de andre alternativene etablerer 3Ba et svært godt kollektivtilbud med bybanen. Samtidig har 3Ba den beste og mest attraktive sykkelløsningen. Alternativet vil etter vårt syn også gi klart størst fleksibilitet for buss (ekspressbuss/lokalbuss). Alternativ 3Ba vil ikke øke kapasiteten i snittet Sandviken-Nygårdstangen. Innkortet reisetid for biltrafikk (15-50 sek.) vil avhenge av hvilken fartsgrense som settes i tunnelen.  Samtidig er reisetiden for bybanen i 3Ba rundt ett minutt kortere enn 1Ba (selv med ett stopp mer) og 2,3 min kortere enn 1Bb (med stopp i Nyhavnsveien).   Når også totalkostnadene for alternativene er på samme nivå, kan vi ikke se at forlenging av Fløyfjellstunnelen vil «sementere» situasjonen på Nygårdstangen.  Det vil ikke skille seg fra å legge store midler i å etablere sykkelveg langs dagens hovedveg mellom reperbanen og NHH.

Å forlenge Fløyfjellstunnelen på et senere tidspunkt for å etablere sykkelveg/lokalveg ser vi som lite aktuelt.  For det første vil en da ikke få noen snarlig hovedsykkelrute til Åsane.  I tillegg vil da hele kostnadsgevinsten ved å legge bybanen i dagens korte og tilrettelagte vegtrasé forsvinne.

 

Vi håper dette var tilfredsstillende svar på spørsmålene fra komiteen.  Ta gjerne kontakt om det er behov for ytterligere presisering.

 

Vennlig hilsen

Magnus Natås

 

Merknad: Dette ble sendt ut til Komite for miljø og byutvikling allerede i november 2013, men vi legger det ut nå da det er nyttig bakgrunnsinformasjon om midtre alternativ for Bybanen i Sandviken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s