Interpellasjon nr.10 til BEBY 230112 fra repr. Endre Tvinnereim (BY) og Julie Andersland (V) vedr. utredning av sykkelveikontor

Representantene Endre Tvinnereim (BY) og Julie Andersland (V) har til bystyrets møte 23. januar 2012 fremmet følgende interpellasjon:
Utredning av sykkelveikontor.
Det største problemet når det gjelder utbygging av sykkelveier i Bergen i dag er ikke finansieringen. Det er at Bergen kommune ikke klarer å produsere planer for sykkelutbygging raskt nok. På grunn av manglende planleggingskapasitet har Bergen fått en sykkelvei til 46 millioner kroner ut til Flesland som knapt blir brukt. I fjor var det avsatt 43 millioner kroner, kun 26 millioner ble brukt. Det skal brukes omtrent 80 millioner i Bergen i 2012, og det kommer etter alle solemerker ikke til å skje fordi det ikke er nok planleggingskapasitet, i det minste ikke på matnyttige strekninger. Bergen blir dermed år etter år sittende igjen uten et sykkelveinett, en «kunstig lav» sykkelandel (Statens
Vegvesens formulering), unødvendig bruk av verdifullt areal i sentrum og dårlig byluft.

Sykkelen er det beste transportmiddelet vi har og en absolutt nødvendighet dersom Bergen skal takle befolkningsveksten den står ovenfor de neste tiårene. Det er klart at dersom en skal få fortgang i sykkelutbyggingen må en ha en tilstrekkelig planleggingskapasitet. Det er rimelig å bruke 10 prosent av rammebudsjett på planer. Med sykkelbudsjettet for 2012 blir det ca. 8 millioner kroner. Det kan dekke inn underskuddet på både mulighetsstudier, reguleringsplaner og byggeplaner. Som det står i kommunens eget handlingsprogram for sykkel for 2010-13, er det ”behov for en vesentlig kapasitetsøkning for å nå målsetningene i strategien” (s. 53). Samme sted står det at det er et behov for ca. 11 årsverk pr. år knyttet til infrastruktur.

Bergen kommune bør se til erfaring fra tidligere prosjekter som har vært vellykkede. Bybanekontoret ble opprettet i 2001 med fire ansatte. I 2006 ble aktiviteten trappet opp til 20 personer. I dag jobber 40 ansatte på Bybanekontoret, opp mot 50 med innleide krefter.

Et sykkelveikontor vil innbringe statlige midler som kommunen i dag ikke klarer å få brukt raskt nok. Bergen risikerer å miste 12,5 millioner kroner i statlige midler neste år, som er øremerket gang- og sykkelvei ved E39. Kontorets oppstart og drift kan finansieres gjennom midlene i Bergensprogrammet. Et slikt kontor vil gi Bergen et konkurransefortrinn i kampen om statlige sykkelmidler, midler kommunen i dag går glipp av på grunn av manglende reguleringsplaner.

Forslag til vedtak:
1. Bystyret ber byrådet legge frem en sak om mulighetene for å opprette et Sykkelveikontor etter modell fra Bybanekontoret, finansiert av midler fra Bergensprogrammet.

2 tanker om “Interpellasjon nr.10 til BEBY 230112 fra repr. Endre Tvinnereim (BY) og Julie Andersland (V) vedr. utredning av sykkelveikontor

 1. Inki R Brown

  Gratulerer med flertall for dette initiativet! Helt klart et steg i riktig retning 🙂

  Svar
 2. Ole Hallvard Dyrbekk Innleggsforfatter

  Byluftlisten har mottatt svar fra byråden. Dette er gjengitt under [skrivefeil kan oppstå i overgang mellom formater]:

  Svar:

  Det fremsettes en rekke påstander i representantenes beskrivelse som byråden først vil kommentere.

  – sykkelvei til 46 millioner kroner ut til Flesland
  Byråden vi her anføre at tiltaket er et statlig tiltak langs riksveg som før forvaltningsendringen 1.1.2008 ble tatt inn med 10 mill. fra Bergensprogrammet. Etter at Flyplassvegen ble riksveg faller tiltaket utenfor Bergensprogrammets ordinære ansvar. Det vises til kommentarer i byrådets innstilling, bystyresak 7/11 om»Bergensprogrammet – plan- og byggeprogram for
  2011″. Bystyret fattet i saken blant annet følgende vedtak:
  «Bystyret kan ikke slutte seg til forslaget om å overføre 7 mill kroner fra Bergensprogrammet til riksvegprosjektet gang- og sykkelveg langs rv 580 Flyplassvegen».

  – midler til gang-og sykkelveger i 2011 og 2012.
  I tillegg til nevnte bystyresak 7/11 legger byrådet med det første fram sak om Bergensprogrammets plan-
  og byggeprogram for 2012. Der vil ressurser til gang- og sykkelvegtiltak de to årene være utførlig beskrevet. I saken inngår og en beskrivelse av bakgrunn for at
  ubrukte midler overføres fra forrige år.

  – plansituasjonen
  Den nevnte saken som byrådet nå forbereder, omhandler både plan- og byggeprogrammet for 2012.

  – statlige midler til gang- og sykkelveger i Bergen
  Byråden legger til grunn at statlige midler anvendes der plansituasjonen er avklart. Til de 12,5 mill. kr. langs E-39 som representantene er urolige for, vil byråden opplyse at dette er en delfinansiering av totalt 50 mill. kr. som er avsatt til formålet. Dette er ny sykkeltrase Minde
  alle – Fabrikkgaten som Statens vegvesen vil starte opp inneværende år, og det opplyses at det ikke er risiko for å «miste disse».

  – referansetil opprettelsenav Bybanekontoret
  Bybanekontoret ble i sin tid opprettet som et kommunalt gjennomføringsorgan for bybanen byggetrinn I. Dette skjedde da kommunen som ledd i et forsøk innenfor forvaltningen blant
  annet hadde ansvaret for driften av kollektiv transporten i Bergen. Bybanekontoret var ikke ansvarlig for den planlegging etter plan- og bygningsloven som skulle til for å etablere
  bybanen som infrastruktur.

  Det er kommunen som vedtar reguleringsplaner, og både utredninger, kommunedeplan og reguleringsplaner for bybanen utarbeidesav Etat for plan- og geodata og vedtas av bystyret.

  Hordalandfylkeskommune er i dag ansvarlig for drift av kollektivtransporten i hele fylket, og
  har organisert seg slik:
  * Ruteproduksjon, herunder driftskontrakter for bybanen i regi av Skyss.
  * Infrastruktur, skinnegang, verksted/depot og vognpark gjennom Bybanen as.
  * Byggherre; Bybanen Utbygging

  Byråden kan ut fra dette ikke se at noen analogi til etablering av bybanekontoret som argument for å opprette et sykkelvegkontor som svar på et ønske om å øke planproduksjonen.

  – Tilgang statlige midler som argument for et sykkelvegkontor
  Infrastrukturen i Bergensprogrammet er i hovedsak finansiert gjennom følgende budsjettposter;
  * Fylkesvegmidler
  * Bompenger
  * Kommunalemidler.
  Planleggingsmidlene innenfor Bergensprogrammet tas fra den samme totale rammen som og finansierer infrastruktur, herunder gang- og sykkelveger.

  Når det gjelder Sykkelhandlingsplanens antydning av behov for 11 stillinger i 4 år for å planlegge og gjennomføre tiltakene, kan byråden opplyse at i det tallet inngikk den innsatsen
  som allerede var i sving, f.eks 8 personer i sykkelgruppen i Bergensprogrammet. Bystyret konkluderte slik i bystyresak 12/11(om handlingsplanen):

  «Samarbeidspartene i Bergensprogrammet må tilpasse og prioritere ressursbruken i tråd med prioriteringene i Sykkelstrategi for Bergen (2010-2019) og Handlingsplan
  (2010- 2013)».

  Nå har både kommunen og Statens vegvesen styrket seg på dette feltet. Det er nå omlag 4 årsverk som går med til gang-/sykkelveiplanlegging i kommunen, mens Statens vegvesen
  melder om 5-7 årsverk på planlegging/utredning og 4-5 årsverk på prosjektering og gjennomføring. Konsulent bedrifter som vegvesenet engasjerer, har og personell involvert i
  planarbeid og prosjektering. I tillegg kommer personell (eget personell og konsulenter) involvert i fremstilling gang- og sykkelveglenker i detaljreguleringsplaner i regi av private.

  Byråden kan ikke se at planavklaring for tiltak ut over Bergensprogrammets egen portefølge, og som finansieres over statlige riksvegbudsjett som Vegdirektoratet er ansvarlig for, skal skje ved bruk av planmidler over Bergensprogrammets budsjett.

  Filip Rygg
  Byråd

  Svar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s